නවතම ප්‍රතිඵල: 551

වාරය: 551

දිනය: 2019 මැයි මස, 28 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මැයි මස, 28 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 12,566,146.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
9
රු. 90,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
80
රු. 160,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
406
රු. 81,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4158
රු. 415,800.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5717
රු. 343,020.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
61695
රු. 1,233,900.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22563
රු. 451,260.00
එකතුව
94628
2,775,180.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo