නවතම ප්‍රතිඵල: 548

වාරය: 548

දිනය: 2019 මැයි මස, 21 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මැයි මස, 21 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 12,138,077.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
11
රු. 110,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
89
රු. 178,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
393
රු. 78,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4179
රු. 417,900.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5495
රු. 329,700.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
60408
රු. 1,208,160.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22393
රු. 447,860.00
එකතුව
92968
2,770,220.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo