නවතම ප්‍රතිඵල: 546

වාරය: 546

දිනය: 2019 මැයි මස, 14 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මැයි මස, 14 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,836,348.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
3
රු. 30,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
81
රු. 162,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
374
රු. 74,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4104
රු. 410,400.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5423
රු. 325,380.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
59513
රු. 1,190,260.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
21945
රු. 438,900.00
එකතුව
91443
2,631,740.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo