නවතම ප්‍රතිඵල: 545

වාරය: 545

දිනය: 2019 මැයි මස, 12 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මැයි මස, 12 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,708,767.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
2
රු. 20,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
71
රු. 142,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
308
රු. 61,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3290
රු. 329,000.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4448
රු. 266,880.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
48795
රු. 975,900.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
17887
රු. 357,740.00
එකතුව
74801
2,153,120.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo