නවතම ප්‍රතිඵල: 544

වාරය: 544

දිනය: 2019 මැයි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මැයි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,551,561.70
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
3
රු. 30,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
89
රු. 178,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
388
රු. 77,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4156
රු. 415,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5407
රු. 324,420.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
60278
රු. 1,205,560.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22321
රු. 446,420.00
එකතුව
92642
2,677,600.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo