නවතම ප්‍රතිඵල: 543

වාරය: 543

දිනය: 2019 මැයි මස, 07 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මැයි මස, 07 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,551,561.70
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
3
රු. 30,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
72
රු. 144,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
379
රු. 75,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4022
රු. 402,200.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5469
රු. 328,140.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
59560
රු. 1,191,200.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
21943
රු. 438,860.00
එකතුව
91449
3,610,200.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo