නවතම ප්‍රතිඵල: 542

වාරය: 542

දිනය: 2019 මැයි මස, 05 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මැයි මස, 05 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,439,488.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
67
රු. 134,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
273
රු. 54,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3069
රු. 306,900.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4174
රු. 250,440.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
45209
රු. 904,180.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
16662
රු. 333,240.00
එකතුව
69459
2,033,360.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo