නවතම ප්‍රතිඵල: 540

වාරය: 540

දිනය: 2019 අප්‍රේල් මස, 30 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අප්‍රේල් මස, 30 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,310,417.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
10
රු. 100,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
64
රු. 128,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
328
රු. 65,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3884
රු. 388,400.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5070
රු. 304,200.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
54982
රු. 1,099,640.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
20340
රු. 406,800.00
එකතුව
84679
3,492,640.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo