නවතම ප්‍රතිඵල: 538

වාරය: 538

දිනය: 2019 අප්‍රේල් මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අප්‍රේල් මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,205,921.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
1
රු. 10,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
67
රු. 134,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
329
රු. 65,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3595
රු. 359,500.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4778
රු. 286,680.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
52492
රු. 1,049,840.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19374
රු. 387,480.00
එකතුව
80637
3,293,300.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo