නවතම ප්‍රතිඵල: 537

වාරය: 537

දිනය: 2019 අප්‍රේල් මස, 23 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අප්‍රේල් මස, 23 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 11,090,871.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
4
රු. 40,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
65
රු. 130,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
299
රු. 59,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3086
රු. 308,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
4107
රු. 246,420.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
45398
රු. 907,960.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
16760
රු. 335,200.00
එකතුව
69719
2,027,980.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo