නවතම ප්‍රතිඵල: 535

වාරය: 535

දිනය: 2019 අප්‍රේල් මස, 09 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 අප්‍රේල් මස, 09 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,918,849.30
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
11
රු. 110,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
91
රු. 182,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
416
රු. 83,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4765
රු. 476,500.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
6328
රු. 379,680.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
70857
රු. 1,417,140.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
26106
රු. 522,120.00
එකතුව
108575
4,170,640.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo