නවතම ප්‍රතිඵල: 531

වාරය: 531

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 31 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 31 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,433,431.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
3
රු. 30,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
88
රු. 176,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
337
රු. 67,400.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3886
රු. 388,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
5190
රු. 311,400.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
57585
රු. 1,151,700.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
21297
රු. 425,940.00
එකතුව
88386
2,551,040.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo