නවතම ප්‍රතිඵල: 530

වාරය: 530

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

 

 

Motor Car Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
1 0078435 N130111 Mr. Rupasiri Galappaththi POLONNARUWA Higurakgoda 

 

 

Motor Bike Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
2 0903183 N080198 Mr. Pushpakumara Jeerasingha MATARA Akurassa 

 

 

Ladies Scooter Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
3 0260048 N020469 Mrs. Indrani Silva GAMPAHA Pahala Kadirana 

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,398,642.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
2
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
40
රු. 400,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
283
රු. 566,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
1393
රු. 278,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
14956
රු. 1,495,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
19642
රු. 1,178,520.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
221634
රු. 4,432,680.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
81953
රු. 1,639,060.00
එකතුව
339903
11,990,460.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
මෝටර් රථය
Special No. Matching
මෝටර් රථය
1
මෝටර් රථය
යතුරු පැදිය
Special No. Matching
යතුරු පැදිය
1
යතුරු පැදිය
කාන්තා යතුරුපැදි
Special No. Matching
කාන්තා යතුරුපැදි
1
කාන්තා යතුරුපැදි
එකතුව
3
0.00
 
Best Web 2019 Logo