නවතම ප්‍රතිඵල: 528

වාරය: 528

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 24 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 24 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,203,281.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
82
රු. 164,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4137
රු. 413,700.00
5 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
57878
රු. 1,157,560.00
6 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
18742
රු. 374,840.00
එකතුව
80842
3,310,100.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo