නවතම ප්‍රතිඵල: 526

වාරය: 526

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 19 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 19 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
97
රු. 194,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
5164
රු. 516,400.00
5 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
71010
රු. 1,420,200.00
6 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22959
රු. 459,180.00
එකතුව
99234
3,889,780.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo