නවතම ප්‍රතිඵල: 525

වාරය: 525

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 17 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 17 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,524,956.50
1
රු. 10,524,956.50
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
1
රු. 100,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
83
රු. 166,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4228
රු. 422,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
58694
රු. 1,173,880.00
6 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19013
රු. 380,260.00
එකතුව
82020
12,767,896.50
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo