නවතම ප්‍රතිඵල: 524

වාරය: 524

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,524,956.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
1
රු. 100,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
103
රු. 206,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
5040
රු. 504,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
69304
රු. 1,386,080.00
6 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22468
රු. 449,360.00
එකතුව
96917
3,645,440.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo