නවතම ප්‍රතිඵල: 523

වාරය: 523

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 12 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 12 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,314,040.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
115
රු. 230,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
5322
රු. 532,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
73499
රු. 1,469,980.00
6 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
23627
රු. 472,540.00
එකතුව
102563
2,704,720.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo