නවතම ප්‍රතිඵල: 522

වාරය: 522

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 10 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 10 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,314,040.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
90
රු. 180,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4153
රු. 415,300.00
5 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
57723
රු. 1,154,460.00
6 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
18601
රු. 372,020.00
එකතුව
80570
3,321,780.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo