නවතම ප්‍රතිඵල: 521

වාරය: 521

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා

 1. වෘශ්චික
 2. 15
 3. 21
 4. 23
 5. 32
 6. 35
 • තව
 • << සියල්ල බලන්න >>

  දිනුම් බලන්න

  ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  සුපිරි ත්‍යාගය
  ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 10,314,040.50
  0
  රු. 0.00
  1 වැනි
  අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 1,000,000.00
  1
  රු. 1,000,000.00
  2 වැනි
  ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
  රු. 100,000.00
  2
  රු. 200,000.00
  3 වැනි
  ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 2,000.00
  107
  රු. 214,000.00
  4 වැනි
  ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 100.00
  5074
  රු. 507,400.00
  5 වැනි
  ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  71751
  රු. 1,435,020.00
  6 වැනි
  ලග්නය ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  23191
  රු. 463,820.00
  එකතුව
  100126
  3,820,240.00
   

  Special Draw

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  එකතුව
  0
  0.00
   
  Best Web 2019 Logo