නවතම ප්‍රතිඵල: 520

වාරය: 520

දිනය: 2019 මාර්තු මස, 05 වන අඟහරුවාදා

 1. වෘශ්චික
 2. 06
 3. 14
 4. 40
 5. 46
 6. 05
 • තව
 • << සියල්ල බලන්න >>

  දිනුම් බලන්න

  ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 05 වන අඟහරුවාදා

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  සුපිරි ත්‍යාගය
  ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 10,120,479.00
  0
  රු. 0.00
  1 වැනි
  අංක 4 ගැලපේ නම්
  රු. 1,000,000.00
  0
  රු. 0.00
  2 වැනි
  ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
  රු. 100,000.00
  1
  රු. 100,000.00
  3 වැනි
  ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
  රු. 2,000.00
  94
  රු. 188,000.00
  4 වැනි
  ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
  රු. 100.00
  5119
  රු. 511,900.00
  5 වැනි
  ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  71625
  රු. 1,432,500.00
  6 වැනි
  ලග්නය ගැලපේ නම්
  රු. 20.00
  23064
  රු. 461,280.00
  එකතුව
  99903
  2,693,680.00
   

  Special Draw

  #
  ගැලපීමේ රටාව
  ත්‍යාගය
  ජයග්‍රාහකයින්
  එකතුව
  එකතුව
  0
  0.00
   
  Best Web 2019 Logo