නවතම ප්‍රතිඵල: 482

වාරය: 482

දිනය: 2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,160,836.50
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
88
රු. 176,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4900
රු. 490,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
68092
රු. 1,361,840.00
6 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22009
රු. 440,180.00
එකතුව
95092
2,768,020.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00