නීරෝගා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0684
2020 ජූලි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 2
 3. 40
 4. 49
 5. 69
තව
0683
2020 ජූලි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 14
 3. 20
 4. 43
 5. 53
තව
0682
2020 ජූනි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 21
 3. 26
 4. 38
 5. 72
තව
0681
2020 ජූනි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 12
 3. 23
 4. 32
 5. 57
තව
0680
2020 ජූනි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 29
 3. 33
 4. 54
 5. 56
තව
0679
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 22
 3. 23
 4. 34
 5. 51
තව
0678
2020 මැයි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 16
 3. 20
 4. 45
 5. 50
තව
0677
2020 මාර්තු මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 23
 3. 41
 4. 56
 5. 59
තව
0676
2020 මාර්තු මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 19
 3. 40
 4. 56
 5. 57
තව
0675
2020 මාර්තු මස, 15 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 1
 3. 33
 4. 43
 5. 54
තව
0674
2020 මාර්තු මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 3
 3. 37
 4. 49
 5. 68
තව
0673
2020 මාර්තු මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 6
 3. 23
 4. 37
 5. 66
තව
0672
2020 මාර්තු මස, 08 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 06
 3. 10
 4. 12
 5. 19
තව
0671
2020 මාර්තු මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මකර
 2. 3
 3. 14
 4. 24
 5. 64
තව
0670
2020 මාර්තු මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 9
 3. 52
 4. 63
 5. 65
තව
0669
2020 මාර්තු මස, 01 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 27
 3. 40
 4. 41
 5. 53
තව
0668
2020 පෙබරවාරි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 8
 3. 33
 4. 53
 5. 55
තව
0667
2020 පෙබරවාරි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 15
 3. 28
 4. 52
 5. 64
තව
0666
2020 පෙබරවාරි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 14
 3. 15
 4. 32
 5. 34
තව
0665
2020 පෙබරවාරි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. තුලා
 2. 10
 3. 23
 4. 29
 5. 33
තව
0664
2020 පෙබරවාරි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 19
 3. 36
 4. 41
 5. 49
තව
0663
2020 පෙබරවාරි මස, 16 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 06
 3. 26
 4. 48
 5. 60
තව
0662
2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 20
 3. 22
 4. 23
 5. 53
තව
0661
2020 පෙබරවාරි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 8
 3. 19
 4. 39
 5. 50
තව
0660
2020 පෙබරවාරි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 02
 3. 17
 4. 27
 5. 70
තව
0659
2020 පෙබරවාරි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. තුලා
 2. 2
 3. 25
 4. 29
 5. 56
තව
0658
2020 පෙබරවාරි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 5
 3. 11
 4. 16
 5. 66
තව
0657
2020 පෙබරවාරි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 11
 3. 17
 4. 18
 5. 43
තව
0656
2020 ජනවාරි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. තුලා
 2. 11
 3. 13
 4. 15
 5. 16
තව
0655
2020 ජනවාරි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 47
 3. 53
 4. 59
 5. 67
තව
0654
2020 ජනවාරි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. කන්‍යා
 2. 03
 3. 05
 4. 69
 5. 70
තව
0653
2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 18
 3. 31
 4. 51
 5. 68
තව
0652
2020 ජනවාරි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 19
 3. 59
 4. 63
 5. 72
තව
0651
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. කටක
 2. 28
 3. 30
 4. 53
 5. 58
තව
0650
2020 ජනවාරි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 7
 3. 15
 4. 41
 5. 43
තව
0649
2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 30
 3. 32
 4. 48
 5. 51
තව
0648
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 2
 3. 12
 4. 16
 5. 17
තව
0647
2020 ජනවාරි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 12
 3. 48
 4. 54
 5. 66
තව
0646
2020 ජනවාරි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 15
 3. 19
 4. 40
 5. 53
තව
0645
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. මීන
 2. 33
 3. 43
 4. 55
 5. 62
තව
0644
2020 ජනවාරි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මකර
 2. 5
 3. 42
 4. 52
 5. 55
තව
0643
2019 දෙසැම්බර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 22
 3. 24
 4. 39
 5. 71
තව
0642
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. මකර
 2. 01
 3. 35
 4. 37
 5. 39
තව
0641
2019 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 6
 3. 8
 4. 37
 5. 63
තව
0640
2019 දෙසැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 7
 3. 30
 4. 45
 5. 52
තව
0639
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. කන්‍යා
 2. 13
 3. 17
 4. 28
 5. 30
තව
0638
2019 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 7
 3. 66
 4. 68
 5. 72
තව
0637
2019 දෙසැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 7
 3. 11
 4. 32
 5. 63
තව
0636
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 23
 3. 27
 4. 49
 5. 50
තව
0635
2019 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 03
 3. 07
 4. 66
 5. 72
තව
0634
2019 දෙසැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 46
 3. 61
 4. 68
 5. 70
තව