නීරෝගා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0587
2019 අගෝස්තු මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 23
 3. 44
 4. 51
 5. 54
තව
0586
2019 අගෝස්තු මස, 18 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 25
 3. 51
 4. 59
 5. 62
තව
0585
2019 අගෝස්තු මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘෂභ
 2. 23
 3. 25
 4. 28
 5. 42
තව
0584
2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 28
 3. 47
 4. 58
 5. 60
තව
0583
2019 අගෝස්තු මස, 11 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 19
 3. 31
 4. 38
 5. 42
තව
0582
2019 අගෝස්තු මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 27
 3. 45
 4. 63
 5. 71
තව
0581
2019 අගෝස්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 03
 3. 19
 4. 48
 5. 52
තව
0580
2019 අගෝස්තු මස, 04 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 21
 3. 23
 4. 53
 5. 66
තව
0579
2019 අගෝස්තු මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. තුලා
 2. 4
 3. 30
 4. 36
 5. 47
තව
0578
2019 ජූලි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 13
 3. 16
 4. 50
 5. 52
තව
0577
2019 ජූලි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 20
 3. 44
 4. 51
 5. 66
තව
0576
2019 ජූලි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මිථුන
 2. 09
 3. 30
 4. 66
 5. 70
තව
0575
2019 ජූලි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 34
 3. 54
 4. 55
 5. 69
තව
0574
2019 ජූලි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 33
 3. 53
 4. 57
 5. 63
තව
0573
2019 ජූලි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කටක
 2. 01
 3. 46
 4. 47
 5. 66
තව
0572
2019 ජූලි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 8
 3. 14
 4. 65
 5. 69
තව
0571
2019 ජූලි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. මීන
 2. 30
 3. 38
 4. 48
 5. 56
තව
0570
2019 ජූලි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 05
 3. 20
 4. 30
 5. 33
තව
0569
2019 ජූලි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 6
 3. 9
 4. 52
 5. 70
තව
0568
2019 ජූලි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. කටක
 2. 04
 3. 49
 4. 56
 5. 59
තව
0567
2019 ජූලි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 5
 3. 24
 4. 26
 5. 32
තව
0566
2019 ජූලි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 20
 3. 24
 4. 60
 5. 70
තව
0565
2019 ජූනි මස, 30 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 02
 3. 06
 4. 28
 5. 37
තව
0564
2019 ජූනි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 24
 3. 28
 4. 31
 5. 38
තව
0563
2019 ජූනි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 08
 3. 21
 4. 32
 5. 52
තව
0562
2019 ජූනි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 04
 3. 32
 4. 57
 5. 70
තව
0561
2019 ජූනි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 15
 3. 30
 4. 36
 5. 48
තව
0560
2019 ජූනි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. ධනු
 2. 12
 3. 31
 4. 62
 5. 63
තව
0559
2019 ජූනි මස, 16 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 17
 3. 21
 4. 53
 5. 54
තව
0558
2019 ජූනි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 02
 3. 07
 4. 10
 5. 35
තව
0557
2019 ජූනි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 12
 3. 38
 4. 42
 5. 58
තව
0556
2019 ජූනි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 02
 3. 33
 4. 41
 5. 45
තව
0555
2019 ජූනි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 04
 3. 28
 4. 57
 5. 64
තව
0554
2019 ජූනි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 16
 3. 31
 4. 46
 5. 69
තව
0553
2019 ජූනි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 07
 3. 30
 4. 32
 5. 36
තව
0552
2019 මැයි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 33
 3. 34
 4. 52
 5. 59
තව
0551
2019 මැයි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 27
 3. 36
 4. 40
 5. 72
තව
0550
2019 මැයි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 03
 3. 27
 4. 36
 5. 69
තව
0549
2019 මැයි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කුම්භ
 2. 13
 3. 17
 4. 19
 5. 56
තව
0548
2019 මැයි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 03
 3. 17
 4. 39
 5. 58
තව
0547
2019 මැයි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 36
 3. 37
 4. 38
 5. 54
තව
0546
2019 මැයි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 12
 3. 23
 4. 43
 5. 45
තව
0545
2019 මැයි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 23
 3. 38
 4. 56
 5. 72
තව
0544
2019 මැයි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කටක
 2. 11
 3. 15
 4. 54
 5. 59
තව
0543
2019 මැයි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 22
 3. 27
 4. 41
 5. 54
තව
0542
2019 මැයි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 23
 3. 69
 4. 70
 5. 71
තව
0541
2019 මැයි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 12
 3. 41
 4. 45
 5. 70
තව
0540
2019 අප්‍රේල් මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 24
 3. 40
 4. 59
 5. 60
තව
0539
2019 අප්‍රේල් මස, 28 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 07
 3. 18
 4. 25
 5. 37
තව
0538
2019 අප්‍රේල් මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 14
 3. 39
 4. 61
 5. 72
තව
0537
2019 අප්‍රේල් මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 09
 3. 12
 4. 16
 5. 37
තව
0536
2019 අප්‍රේල් මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 25
 3. 56
 4. 57
 5. 61
තව
0535
2019 අප්‍රේල් මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 01
 3. 03
 4. 06
 5. 70
තව
0534
2019 අප්‍රේල් මස, 07 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 55
 3. 61
 4. 67
 5. 72
තව
0533
2019 අප්‍රේල් මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කුම්භ
 2. 02
 3. 27
 4. 38
 5. 72
තව
0532
2019 අප්‍රේල් මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 01
 3. 18
 4. 27
 5. 37
තව
0531
2019 මාර්තු මස, 31 වන ඉරිදා
 1. මකර
 2. 12
 3. 46
 4. 50
 5. 55
තව
0530
2019 මාර්තු මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 1
 3. 8
 4. 33
 5. 47
තව
0529
2019 මාර්තු මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 33
 3. 43
 4. 51
 5. 56
 6. 67
තව
0528
2019 මාර්තු මස, 24 වන ඉරිදා
 1. මේෂ
 2. 18
 3. 59
 4. 62
 5. 68
 6. 19
තව
0527
2019 මාර්තු මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 10
 3. 15
 4. 41
 5. 69
 6. 35
තව
0526
2019 මාර්තු මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 17
 3. 31
 4. 34
 5. 41
 6. 24
තව
0525
2019 මාර්තු මස, 17 වන ඉරිදා
 1. කටක
 2. 02
 3. 03
 4. 30
 5. 59
 6. 33
තව
0524
2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 4
 3. 8
 4. 30
 5. 32
 6. 66
තව
0523
2019 මාර්තු මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 25
 3. 35
 4. 42
 5. 67
 6. 20
තව
0522
2019 මාර්තු මස, 10 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 04
 3. 30
 4. 45
 5. 69
 6. 35
තව
0521
2019 මාර්තු මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 15
 3. 21
 4. 23
 5. 32
 6. 35
තව
0520
2019 මාර්තු මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 06
 3. 14
 4. 40
 5. 46
 6. 05
තව
0519
2019 මාර්තු මස, 03 වන ඉරිදා
 1. මේෂ
 2. 06
 3. 11
 4. 34
 5. 50
 6. 59
තව
0518
2019 පෙබරවාරි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 04
 3. 09
 4. 37
 5. 55
 6. 65
තව
0517
2019 පෙබරවාරි මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 22
 3. 23
 4. 46
 5. 51
 6. 24
තව
0516
2019 පෙබරවාරි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 01
 3. 42
 4. 56
 5. 65
 6. 51
තව
0515
2019 පෙබරවාරි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 2
 3. 11
 4. 44
 5. 66
 6. 57
තව
0514
2019 පෙබරවාරි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 03
 3. 09
 4. 38
 5. 47
 6. 13
තව
0513
2019 පෙබරවාරි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. තුලා
 2. 07
 3. 17
 4. 28
 5. 62
 6. 50
තව
0512
2019 පෙබරවාරි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 10
 3. 30
 4. 53
 5. 62
 6. 23
තව
0511
2019 පෙබරවාරි මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 27
 3. 36
 4. 45
 5. 55
 6. 24
තව
0510
2019 පෙබරවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. මේෂ
 2. 9
 3. 52
 4. 53
 5. 69
 6. 13
තව
0509
2019 පෙබරවාරි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මකර
 2. 29
 3. 30
 4. 36
 5. 49
 6. 45
තව
0508
2019 පෙබරවාරි මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 26
 3. 38
 4. 39
 5. 57
 6. 12
තව
0507
2019 පෙබරවාරි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. මීන
 2. 02
 3. 43
 4. 54
 5. 66
 6. 45
තව
0506
2019 ජනවාරි මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 09
 3. 38
 4. 49
 5. 57
 6. 54
තව
0505
2019 ජනවාරි මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 17
 3. 19
 4. 21
 5. 63
 6. 53
තව
0504
2019 ජනවාරි මස, 27 වන ඉරිදා
 1. කන්‍යා
 2. 14
 3. 17
 4. 49
 5. 50
 6. 42
තව
0503
2019 ජනවාරි මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 35
 3. 39
 4. 43
 5. 54
 6. 49
තව
0502
2019 ජනවාරි මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 31
 3. 39
 4. 42
 5. 68
 6. 38
තව
0501
2019 ජනවාරි මස, 20 වන ඉරිදා
 1. කටක
 2. 45
 3. 57
 4. 58
 5. 59
 6. 62
තව
Best Web 2019 Logo