නීරෝගා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0558
2019 ජූනි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 02
 3. 07
 4. 10
 5. 35
තව
0557
2019 ජූනි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 12
 3. 38
 4. 42
 5. 58
තව
0556
2019 ජූනි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 02
 3. 33
 4. 41
 5. 45
තව
0555
2019 ජූනි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 04
 3. 28
 4. 57
 5. 64
තව
0554
2019 ජූනි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 16
 3. 31
 4. 46
 5. 69
තව
0553
2019 ජූනි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 07
 3. 30
 4. 32
 5. 36
තව
0552
2019 මැයි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 33
 3. 34
 4. 52
 5. 59
තව
0551
2019 මැයි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 27
 3. 36
 4. 40
 5. 72
තව
0550
2019 මැයි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 03
 3. 27
 4. 36
 5. 69
තව
0549
2019 මැයි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කුම්භ
 2. 13
 3. 17
 4. 19
 5. 56
තව
0548
2019 මැයි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 03
 3. 17
 4. 39
 5. 58
තව
0547
2019 මැයි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 36
 3. 37
 4. 38
 5. 54
තව
0546
2019 මැයි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 12
 3. 23
 4. 43
 5. 45
තව
0545
2019 මැයි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 23
 3. 38
 4. 56
 5. 72
තව
0544
2019 මැයි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කටක
 2. 11
 3. 15
 4. 54
 5. 59
තව
0543
2019 මැයි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 22
 3. 27
 4. 41
 5. 54
තව
0542
2019 මැයි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 23
 3. 69
 4. 70
 5. 71
තව
0541
2019 මැයි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 12
 3. 41
 4. 45
 5. 70
තව
0540
2019 අප්‍රේල් මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 24
 3. 40
 4. 59
 5. 60
තව
0539
2019 අප්‍රේල් මස, 28 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 07
 3. 18
 4. 25
 5. 37
තව
0538
2019 අප්‍රේල් මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 14
 3. 39
 4. 61
 5. 72
තව
0537
2019 අප්‍රේල් මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 09
 3. 12
 4. 16
 5. 37
තව
0536
2019 අප්‍රේල් මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 25
 3. 56
 4. 57
 5. 61
තව
0535
2019 අප්‍රේල් මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 01
 3. 03
 4. 06
 5. 70
තව
0534
2019 අප්‍රේල් මස, 07 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 55
 3. 61
 4. 67
 5. 72
තව
0533
2019 අප්‍රේල් මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කුම්භ
 2. 02
 3. 27
 4. 38
 5. 72
තව
0532
2019 අප්‍රේල් මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 01
 3. 18
 4. 27
 5. 37
තව
0531
2019 මාර්තු මස, 31 වන ඉරිදා
 1. මකර
 2. 12
 3. 46
 4. 50
 5. 55
තව
0530
2019 මාර්තු මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 1
 3. 8
 4. 33
 5. 47
තව
0529
2019 මාර්තු මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 33
 3. 43
 4. 51
 5. 56
 6. 67
තව
0528
2019 මාර්තු මස, 24 වන ඉරිදා
 1. මේෂ
 2. 18
 3. 59
 4. 62
 5. 68
 6. 19
තව
0527
2019 මාර්තු මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 10
 3. 15
 4. 41
 5. 69
 6. 35
තව
0526
2019 මාර්තු මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 17
 3. 31
 4. 34
 5. 41
 6. 24
තව
0525
2019 මාර්තු මස, 17 වන ඉරිදා
 1. කටක
 2. 02
 3. 03
 4. 30
 5. 59
 6. 33
තව
0524
2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 4
 3. 8
 4. 30
 5. 32
 6. 66
තව
0523
2019 මාර්තු මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 25
 3. 35
 4. 42
 5. 67
 6. 20
තව
0522
2019 මාර්තු මස, 10 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 04
 3. 30
 4. 45
 5. 69
 6. 35
තව
0521
2019 මාර්තු මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 15
 3. 21
 4. 23
 5. 32
 6. 35
තව
0520
2019 මාර්තු මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 06
 3. 14
 4. 40
 5. 46
 6. 05
තව
0519
2019 මාර්තු මස, 03 වන ඉරිදා
 1. මේෂ
 2. 06
 3. 11
 4. 34
 5. 50
 6. 59
තව
0518
2019 පෙබරවාරි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 04
 3. 09
 4. 37
 5. 55
 6. 65
තව
0517
2019 පෙබරවාරි මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 22
 3. 23
 4. 46
 5. 51
 6. 24
තව
0516
2019 පෙබරවාරි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 01
 3. 42
 4. 56
 5. 65
 6. 51
තව
0515
2019 පෙබරවාරි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 2
 3. 11
 4. 44
 5. 66
 6. 57
තව
0514
2019 පෙබරවාරි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 03
 3. 09
 4. 38
 5. 47
 6. 13
තව
0513
2019 පෙබරවාරි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. තුලා
 2. 07
 3. 17
 4. 28
 5. 62
 6. 50
තව
0512
2019 පෙබරවාරි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 10
 3. 30
 4. 53
 5. 62
 6. 23
තව
0511
2019 පෙබරවාරි මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 27
 3. 36
 4. 45
 5. 55
 6. 24
තව
0510
2019 පෙබරවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. මේෂ
 2. 9
 3. 52
 4. 53
 5. 69
 6. 13
තව
0509
2019 පෙබරවාරි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මකර
 2. 29
 3. 30
 4. 36
 5. 49
 6. 45
තව
0508
2019 පෙබරවාරි මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 26
 3. 38
 4. 39
 5. 57
 6. 12
තව
0507
2019 පෙබරවාරි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. මීන
 2. 02
 3. 43
 4. 54
 5. 66
 6. 45
තව
0506
2019 ජනවාරි මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 09
 3. 38
 4. 49
 5. 57
 6. 54
තව
0505
2019 ජනවාරි මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 17
 3. 19
 4. 21
 5. 63
 6. 53
තව
0504
2019 ජනවාරි මස, 27 වන ඉරිදා
 1. කන්‍යා
 2. 14
 3. 17
 4. 49
 5. 50
 6. 42
තව
0503
2019 ජනවාරි මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 35
 3. 39
 4. 43
 5. 54
 6. 49
තව
0502
2019 ජනවාරි මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 31
 3. 39
 4. 42
 5. 68
 6. 38
තව
0501
2019 ජනවාරි මස, 20 වන ඉරිදා
 1. කටක
 2. 45
 3. 57
 4. 58
 5. 59
 6. 62
තව
0500
2019 ජනවාරි මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 24
 3. 26
 4. 36
 5. 57
 6. 09
තව
0499
2019 ජනවාරි මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 38
 3. 45
 4. 54
 5. 64
 6. 49
තව
0498
2019 ජනවාරි මස, 13 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 09
 3. 28
 4. 41
 5. 62
 6. 17
තව
0497
2019 ජනවාරි මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 23
 3. 43
 4. 49
 5. 51
 6. 24
තව
0496
2019 ජනවාරි මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 20
 3. 23
 4. 33
 5. 49
 6. 62
තව
0495
2019 ජනවාරි මස, 06 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 04
 3. 23
 4. 45
 5. 50
 6. 49
තව
0494
2019 ජනවාරි මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 10
 3. 20
 4. 34
 5. 64
 6. 51
තව
0493
2019 ජනවාරි මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 09
 3. 11
 4. 21
 5. 67
 6. 39
තව
0492
2018 දෙසැම්බර් මස, 30 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 17
 3. 19
 4. 33
 5. 35
 6. 40
තව
0491
2018 දෙසැම්බර් මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කටක
 2. 3
 3. 48
 4. 52
 5. 62
 6. 29
තව
0490
2018 දෙසැම්බර් මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 15
 3. 17
 4. 38
 5. 47
 6. 53
තව
0489
2018 දෙසැම්බර් මස, 23 වන ඉරිදා
 1. තුලා
 2. 06
 3. 17
 4. 36
 5. 56
 6. 29
තව
0488
2018 දෙසැම්බර් මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මකර
 2. 01
 3. 10
 4. 29
 5. 41
 6. 14
තව
0487
2018 දෙසැම්බර් මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 12
 3. 25
 4. 29
 5. 39
 6. 21
තව
0486
2018 දෙසැම්බර් මස, 16 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 01
 3. 63
 4. 67
 5. 69
 6. 50
තව
0485
2018 දෙසැම්බර් මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 16
 3. 33
 4. 35
 5. 45
 6. 13
තව
0484
2018 දෙසැම්බර් මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 49
 3. 54
 4. 60
 5. 65
 6. 46
තව
0483
2018 දෙසැම්බර් මස, 09 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 15
 3. 37
 4. 56
 5. 64
 6. 02
තව
0482
2018 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කටක
 2. 17
 3. 20
 4. 23
 5. 24
 6. 07
තව
0481
2018 දෙසැම්බර් මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. ධනු
 2. 03
 3. 24
 4. 37
 5. 50
 6. 26
තව
0480
2018 දෙසැම්බර් මස, 02 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 01
 3. 31
 4. 36
 5. 59
 6. 26
තව
0479
2018 නොවැම්බර් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 4
 3. 15
 4. 52
 5. 60
 6. 39
තව
0478
2018 නොවැම්බර් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 11
 3. 18
 4. 21
 5. 31
 6. 59
තව
0477
2018 නොවැම්බර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 01
 3. 34
 4. 39
 5. 49
 6. 15
තව
0476
2018 නොවැම්බර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 14
 3. 16
 4. 30
 5. 32
 6. 42
තව
0475
2018 නොවැම්බර් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 04
 3. 08
 4. 12
 5. 42
 6. 59
තව
0474
2018 නොවැම්බර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. කටක
 2. 37
 3. 61
 4. 62
 5. 67
 6. 68
තව
0473
2018 නොවැම්බර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 6
 3. 7
 4. 22
 5. 31
 6. 18
තව