නීරෝගා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0718
2020 නොවැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. මිථුන
 2. 17
 3. 29
 4. 31
 5. 36
තව
0717
2020 නොවැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 14
 3. 59
 4. 63
 5. 68
තව
0716
2020 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. මීන
 2. 15
 3. 18
 4. 21
 5. 27
තව
0715
2020 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 7
 3. 26
 4. 67
 5. 69
තව
0714
2020 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. කුම්භ
 2. 9
 3. 19
 4. 24
 5. 63
තව
0713
2020 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 13
 3. 27
 4. 41
 5. 51
තව
0712
2020 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. තුලා
 2. 30
 3. 34
 4. 53
 5. 67
තව
0711
2020 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 10
 3. 33
 4. 62
 5. 65
තව
0710
2020 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 5
 3. 16
 4. 17
 5. 69
තව
0709
2020 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 14
 3. 51
 4. 63
 5. 71
තව
0708
2020 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. ධනු
 2. 18
 3. 27
 4. 28
 5. 59
තව
0707
2020 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 44
 3. 58
 4. 59
 5. 71
තව
0706
2020 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. මේෂ
 2. 3
 3. 32
 4. 40
 5. 53
තව
0705
2020 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 6
 3. 47
 4. 55
 5. 59
තව
0704
2020 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. කුම්භ
 2. 05
 3. 31
 4. 43
 5. 57
තව
0703
2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 04
 3. 35
 4. 47
 5. 69
තව
0702
2020 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. ධනු
 2. 3
 3. 10
 4. 27
 5. 68
තව
0701
2020 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 2
 3. 10
 4. 31
 5. 32
තව
0700
2020 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. කුම්භ
 2. 2
 3. 3
 4. 24
 5. 41
තව
0699
2020 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 25
 3. 28
 4. 45
 5. 70
තව
0698
2020 අගෝස්තු මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. මේෂ
 2. 12
 3. 13
 4. 28
 5. 43
තව
0697
2020 අගෝස්තු මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 4
 3. 15
 4. 19
 5. 28
තව
0696
2020 අගෝස්තු මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 18
 3. 39
 4. 69
 5. 72
තව
0695
2020 අගෝස්තු මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 17
 3. 28
 4. 47
 5. 62
තව
0694
2020 අගෝස්තු මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. තුලා
 2. 5
 3. 18
 4. 58
 5. 60
තව
0693
2020 අගෝස්තු මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 16
 3. 47
 4. 49
 5. 52
තව
0692
2020 අගෝස්තු මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 01
 3. 35
 4. 40
 5. 44
තව
0691
2020 ජූලි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 14
 3. 41
 4. 56
 5. 68
තව
0690
2020 ජූලි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 02
 3. 06
 4. 11
 5. 28
තව