නීරෝගා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0653
2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 18
 3. 31
 4. 51
 5. 68
තව
0652
2020 ජනවාරි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 19
 3. 59
 4. 63
 5. 72
තව
0651
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. කටක
 2. 28
 3. 30
 4. 53
 5. 58
තව
0650
2020 ජනවාරි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 7
 3. 15
 4. 41
 5. 43
තව
0649
2020 ජනවාරි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 30
 3. 32
 4. 48
 5. 51
තව
0648
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 2
 3. 12
 4. 16
 5. 17
තව
0647
2020 ජනවාරි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 12
 3. 48
 4. 54
 5. 66
තව
0646
2020 ජනවාරි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 15
 3. 19
 4. 40
 5. 53
තව
0645
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. මීන
 2. 33
 3. 43
 4. 55
 5. 62
තව
0644
2020 ජනවාරි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මකර
 2. 5
 3. 42
 4. 52
 5. 55
තව
0643
2019 දෙසැම්බර් මස, 31 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 22
 3. 24
 4. 39
 5. 71
තව
0642
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. මකර
 2. 01
 3. 35
 4. 37
 5. 39
තව
0641
2019 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 6
 3. 8
 4. 37
 5. 63
තව
0640
2019 දෙසැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 7
 3. 30
 4. 45
 5. 52
තව
0639
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. කන්‍යා
 2. 13
 3. 17
 4. 28
 5. 30
තව
0638
2019 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 7
 3. 66
 4. 68
 5. 72
තව
0637
2019 දෙසැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 7
 3. 11
 4. 32
 5. 63
තව
0636
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 23
 3. 27
 4. 49
 5. 50
තව
0635
2019 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 03
 3. 07
 4. 66
 5. 72
තව
0634
2019 දෙසැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 46
 3. 61
 4. 68
 5. 70
තව
0633
2019 දෙසැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 09
 3. 20
 4. 43
 5. 57
තව
0632
2019 දෙසැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කුම්භ
 2. 26
 3. 43
 4. 47
 5. 63
තව
0631
2019 දෙසැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 2
 3. 16
 4. 37
 5. 43
තව
0630
2019 දෙසැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. මකර
 2. 13
 3. 20
 4. 31
 5. 44
තව
0629
2019 නොවැම්බර් මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘෂභ
 2. 05
 3. 26
 4. 57
 5. 63
තව
0628
2019 නොවැම්බර් මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 9
 3. 22
 4. 38
 5. 49
තව
0627
2019 නොවැම්බර් මස, 24 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 35
 3. 37
 4. 45
 5. 66
තව
0626
2019 නොවැම්බර් මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 10
 3. 16
 4. 29
 5. 68
තව
0625
2019 නොවැම්බර් මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 61
 3. 63
 4. 69
 5. 71
තව
0624
2019 නොවැම්බර් මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 17
 3. 48
 4. 52
 5. 62
තව
0623
2019 නොවැම්බර් මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. ධනු
 2. 5
 3. 11
 4. 34
 5. 64
තව
0622
2019 නොවැම්බර් මස, 10 වන ඉරිදා
 1. කන්‍යා
 2. 28
 3. 44
 4. 45
 5. 58
තව
0621
2019 නොවැම්බර් මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 2
 3. 17
 4. 46
 5. 50
තව
0620
2019 නොවැම්බර් මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 2
 3. 19
 4. 44
 5. 56
තව
0619
2019 නොවැම්බර් මස, 03 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 19
 3. 26
 4. 40
 5. 58
තව
0618
2019 ඔක්තෝබර් මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 14
 3. 35
 4. 39
 5. 54
තව
0617
2019 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 27
 3. 29
 4. 49
 5. 50
තව
0616
2019 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. මකර
 2. 25
 3. 53
 4. 59
 5. 62
තව
0615
2019 ඔක්තෝබර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මකර
 2. 7
 3. 10
 4. 31
 5. 45
තව
0614
2019 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 7
 3. 18
 4. 39
 5. 63
තව
0613
2019 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 25
 3. 31
 4. 42
 5. 62
තව
0612
2019 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මිථුන
 2. 19
 3. 40
 4. 42
 5. 61
තව
0611
2019 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 16
 3. 24
 4. 52
 5. 64
තව
0610
2019 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 5
 3. 24
 4. 51
 5. 63
තව
0609
2019 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 2
 3. 48
 4. 56
 5. 61
තව
0608
2019 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 23
 3. 24
 4. 45
 5. 57
තව
0607
2019 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. මේෂ
 2. 27
 3. 52
 4. 53
 5. 58
තව
0606
2019 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 18
 3. 22
 4. 53
 5. 72
තව
0605
2019 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 7
 3. 13
 4. 22
 5. 54
තව
0604
2019 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 07
 3. 08
 4. 46
 5. 54
තව
0603
2019 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 31
 3. 51
 4. 59
 5. 63
තව
0602
2019 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 23
 3. 60
 4. 65
 5. 66
තව
0601
2019 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. කන්‍යා
 2. 26
 3. 37
 4. 39
 5. 43
තව
0600
2019 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මකර
 2. 28
 3. 37
 4. 58
 5. 67
තව
0599
2019 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 6
 3. 20
 4. 31
 5. 52
තව
0598
2019 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. කන්‍යා
 2. 31
 3. 40
 4. 59
 5. 72
තව
0597
2019 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 51
 3. 52
 4. 65
 5. 71
තව
0596
2019 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 14
 3. 53
 4. 56
 5. 64
තව
0595
2019 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 27
 3. 31
 4. 59
 5. 62
තව
0594
2019 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 08
 3. 17
 4. 33
 5. 69
තව
0593
2019 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 12
 3. 25
 4. 33
 5. 54
තව
0592
2019 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 16
 3. 20
 4. 36
 5. 58
තව
0591
2019 අගෝස්තු මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. තුලා
 2. 27
 3. 33
 4. 52
 5. 58
තව
0590
2019 අගෝස්තු මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 31
 3. 38
 4. 40
 5. 50
තව
0589
2019 අගෝස්තු මස, 25 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 22
 3. 23
 4. 25
 5. 51
තව
0588
2019 අගෝස්තු මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 19
 3. 21
 4. 29
 5. 39
තව
0587
2019 අගෝස්තු මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 23
 3. 44
 4. 51
 5. 54
තව
0586
2019 අගෝස්තු මස, 18 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 25
 3. 51
 4. 59
 5. 62
තව
0585
2019 අගෝස්තු මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘෂභ
 2. 23
 3. 25
 4. 28
 5. 42
තව
0584
2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 28
 3. 47
 4. 58
 5. 60
තව
0583
2019 අගෝස්තු මස, 11 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 19
 3. 31
 4. 38
 5. 42
තව
0582
2019 අගෝස්තු මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 27
 3. 45
 4. 63
 5. 71
තව
0581
2019 අගෝස්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 03
 3. 19
 4. 48
 5. 52
තව
0580
2019 අගෝස්තු මස, 04 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 21
 3. 23
 4. 53
 5. 66
තව
0579
2019 අගෝස්තු මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. තුලා
 2. 4
 3. 30
 4. 36
 5. 47
තව
0578
2019 ජූලි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 13
 3. 16
 4. 50
 5. 52
තව
0577
2019 ජූලි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 20
 3. 44
 4. 51
 5. 66
තව
0576
2019 ජූලි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මිථුන
 2. 09
 3. 30
 4. 66
 5. 70
තව
0575
2019 ජූලි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 34
 3. 54
 4. 55
 5. 69
තව
0574
2019 ජූලි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 33
 3. 53
 4. 57
 5. 63
තව
0573
2019 ජූලි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කටක
 2. 01
 3. 46
 4. 47
 5. 66
තව
0572
2019 ජූලි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 8
 3. 14
 4. 65
 5. 69
තව
0571
2019 ජූලි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. මීන
 2. 30
 3. 38
 4. 48
 5. 56
තව
0570
2019 ජූලි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 05
 3. 20
 4. 30
 5. 33
තව
0569
2019 ජූලි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 6
 3. 9
 4. 52
 5. 70
තව
0568
2019 ජූලි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. කටක
 2. 04
 3. 49
 4. 56
 5. 59
තව
0567
2019 ජූලි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 5
 3. 24
 4. 26
 5. 32
තව
0566
2019 ජූලි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 20
 3. 24
 4. 60
 5. 70
තව
0565
2019 ජූනි මස, 30 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 02
 3. 06
 4. 28
 5. 37
තව
0564
2019 ජූනි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 24
 3. 28
 4. 31
 5. 38
තව
0563
2019 ජූනි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 08
 3. 21
 4. 32
 5. 52
තව
0562
2019 ජූනි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 04
 3. 32
 4. 57
 5. 70
තව
Best Web 2019 Logo