නීරෝගා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0718
2020 නොවැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. මිථුන
 2. 17
 3. 29
 4. 31
 5. 36
තව
0717
2020 නොවැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 14
 3. 59
 4. 63
 5. 68
තව
0716
2020 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. මීන
 2. 15
 3. 18
 4. 21
 5. 27
තව
0715
2020 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 7
 3. 26
 4. 67
 5. 69
තව
0714
2020 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. කුම්භ
 2. 9
 3. 19
 4. 24
 5. 63
තව
0713
2020 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 13
 3. 27
 4. 41
 5. 51
තව
0712
2020 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. තුලා
 2. 30
 3. 34
 4. 53
 5. 67
තව
Best Web 2021 Logo