නීරෝගා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0614
2019 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 7
 3. 18
 4. 39
 5. 63
තව
0613
2019 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 25
 3. 31
 4. 42
 5. 62
තව
0612
2019 ඔක්තෝබර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මිථුන
 2. 19
 3. 40
 4. 42
 5. 61
තව
0611
2019 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 16
 3. 24
 4. 52
 5. 64
තව
0610
2019 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 5
 3. 24
 4. 51
 5. 63
තව
0609
2019 ඔක්තෝබර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 2
 3. 48
 4. 56
 5. 61
තව
0608
2019 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 23
 3. 24
 4. 45
 5. 57
තව
0607
2019 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. මේෂ
 2. 27
 3. 52
 4. 53
 5. 58
තව
0606
2019 ඔක්තෝබර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 18
 3. 22
 4. 53
 5. 72
තව
0605
2019 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 7
 3. 13
 4. 22
 5. 54
තව
0604
2019 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 07
 3. 08
 4. 46
 5. 54
තව
0603
2019 සැප්තැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 31
 3. 51
 4. 59
 5. 63
තව
0602
2019 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 23
 3. 60
 4. 65
 5. 66
තව
0601
2019 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. කන්‍යා
 2. 26
 3. 37
 4. 39
 5. 43
තව
0600
2019 සැප්තැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මකර
 2. 28
 3. 37
 4. 58
 5. 67
තව
0599
2019 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 6
 3. 20
 4. 31
 5. 52
තව
0598
2019 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. කන්‍යා
 2. 31
 3. 40
 4. 59
 5. 72
තව
0597
2019 සැප්තැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 51
 3. 52
 4. 65
 5. 71
තව
0596
2019 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 14
 3. 53
 4. 56
 5. 64
තව
0595
2019 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 27
 3. 31
 4. 59
 5. 62
තව
0594
2019 සැප්තැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 08
 3. 17
 4. 33
 5. 69
තව
0593
2019 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 12
 3. 25
 4. 33
 5. 54
තව
0592
2019 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 16
 3. 20
 4. 36
 5. 58
තව
0591
2019 අගෝස්තු මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. තුලා
 2. 27
 3. 33
 4. 52
 5. 58
තව
0590
2019 අගෝස්තු මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 31
 3. 38
 4. 40
 5. 50
තව
0589
2019 අගෝස්තු මස, 25 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 22
 3. 23
 4. 25
 5. 51
තව
0588
2019 අගෝස්තු මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 19
 3. 21
 4. 29
 5. 39
තව
0587
2019 අගෝස්තු මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 23
 3. 44
 4. 51
 5. 54
තව
0586
2019 අගෝස්තු මස, 18 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 25
 3. 51
 4. 59
 5. 62
තව
0585
2019 අගෝස්තු මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘෂභ
 2. 23
 3. 25
 4. 28
 5. 42
තව
0584
2019 අගෝස්තු මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 28
 3. 47
 4. 58
 5. 60
තව
0583
2019 අගෝස්තු මස, 11 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 19
 3. 31
 4. 38
 5. 42
තව
0582
2019 අගෝස්තු මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 27
 3. 45
 4. 63
 5. 71
තව
0581
2019 අගෝස්තු මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘෂභ
 2. 03
 3. 19
 4. 48
 5. 52
තව
0580
2019 අගෝස්තු මස, 04 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 21
 3. 23
 4. 53
 5. 66
තව
0579
2019 අගෝස්තු මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. තුලා
 2. 4
 3. 30
 4. 36
 5. 47
තව
0578
2019 ජූලි මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 13
 3. 16
 4. 50
 5. 52
තව
0577
2019 ජූලි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 20
 3. 44
 4. 51
 5. 66
තව
0576
2019 ජූලි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මිථුන
 2. 09
 3. 30
 4. 66
 5. 70
තව
0575
2019 ජූලි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. මීන
 2. 34
 3. 54
 4. 55
 5. 69
තව
0574
2019 ජූලි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 33
 3. 53
 4. 57
 5. 63
තව
0573
2019 ජූලි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කටක
 2. 01
 3. 46
 4. 47
 5. 66
තව
0572
2019 ජූලි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 8
 3. 14
 4. 65
 5. 69
තව
0571
2019 ජූලි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. මීන
 2. 30
 3. 38
 4. 48
 5. 56
තව
0570
2019 ජූලි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 05
 3. 20
 4. 30
 5. 33
තව
0569
2019 ජූලි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. වෘශ්චික
 2. 6
 3. 9
 4. 52
 5. 70
තව
0568
2019 ජූලි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. කටක
 2. 04
 3. 49
 4. 56
 5. 59
තව
0567
2019 ජූලි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 5
 3. 24
 4. 26
 5. 32
තව
0566
2019 ජූලි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 20
 3. 24
 4. 60
 5. 70
තව
0565
2019 ජූනි මස, 30 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 02
 3. 06
 4. 28
 5. 37
තව
0564
2019 ජූනි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 24
 3. 28
 4. 31
 5. 38
තව
0563
2019 ජූනි මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. මකර
 2. 08
 3. 21
 4. 32
 5. 52
තව
0562
2019 ජූනි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 04
 3. 32
 4. 57
 5. 70
තව
0561
2019 ජූනි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 15
 3. 30
 4. 36
 5. 48
තව
0560
2019 ජූනි මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. ධනු
 2. 12
 3. 31
 4. 62
 5. 63
තව
0559
2019 ජූනි මස, 16 වන ඉරිදා
 1. වෘෂභ
 2. 17
 3. 21
 4. 53
 5. 54
තව
0558
2019 ජූනි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. වෘශ්චික
 2. 02
 3. 07
 4. 10
 5. 35
තව
0557
2019 ජූනි මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 12
 3. 38
 4. 42
 5. 58
තව
0556
2019 ජූනි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 02
 3. 33
 4. 41
 5. 45
තව
0555
2019 ජූනි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 04
 3. 28
 4. 57
 5. 64
තව
0554
2019 ජූනි මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. කන්‍යා
 2. 16
 3. 31
 4. 46
 5. 69
තව
0553
2019 ජූනි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. සිංහ
 2. 07
 3. 30
 4. 32
 5. 36
තව
0552
2019 මැයි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 33
 3. 34
 4. 52
 5. 59
තව
0551
2019 මැයි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. තුලා
 2. 27
 3. 36
 4. 40
 5. 72
තව
0550
2019 මැයි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. වෘශ්චික
 2. 03
 3. 27
 4. 36
 5. 69
තව
0549
2019 මැයි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කුම්භ
 2. 13
 3. 17
 4. 19
 5. 56
තව
0548
2019 මැයි මස, 21 වන අඟහරුවාදා
 1. සිංහ
 2. 03
 3. 17
 4. 39
 5. 58
තව
0547
2019 මැයි මස, 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. සිංහ
 2. 36
 3. 37
 4. 38
 5. 54
තව
0546
2019 මැයි මස, 14 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 12
 3. 23
 4. 43
 5. 45
තව
0545
2019 මැයි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 23
 3. 38
 4. 56
 5. 72
තව
0544
2019 මැයි මස, 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කටක
 2. 11
 3. 15
 4. 54
 5. 59
තව
0543
2019 මැයි මස, 07 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 22
 3. 27
 4. 41
 5. 54
තව
0542
2019 මැයි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. ධනු
 2. 23
 3. 69
 4. 70
 5. 71
තව
0541
2019 මැයි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. ධනු
 2. 12
 3. 41
 4. 45
 5. 70
තව
0540
2019 අප්‍රේල් මස, 30 වන අඟහරුවාදා
 1. මිථුන
 2. 24
 3. 40
 4. 59
 5. 60
තව
0539
2019 අප්‍රේල් මස, 28 වන ඉරිදා
 1. කුම්භ
 2. 07
 3. 18
 4. 25
 5. 37
තව
0538
2019 අප්‍රේල් මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මීන
 2. 14
 3. 39
 4. 61
 5. 72
තව
0537
2019 අප්‍රේල් මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. කටක
 2. 09
 3. 12
 4. 16
 5. 37
තව
0536
2019 අප්‍රේල් මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. මේෂ
 2. 25
 3. 56
 4. 57
 5. 61
තව
0535
2019 අප්‍රේල් මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 01
 3. 03
 4. 06
 5. 70
තව
0534
2019 අප්‍රේල් මස, 07 වන ඉරිදා
 1. මිථුන
 2. 55
 3. 61
 4. 67
 5. 72
තව
0533
2019 අප්‍රේල් මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කුම්භ
 2. 02
 3. 27
 4. 38
 5. 72
තව
0532
2019 අප්‍රේල් මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. කුම්භ
 2. 01
 3. 18
 4. 27
 5. 37
තව
0531
2019 මාර්තු මස, 31 වන ඉරිදා
 1. මකර
 2. 12
 3. 46
 4. 50
 5. 55
තව
0530
2019 මාර්තු මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. කන්‍යා
 2. 1
 3. 8
 4. 33
 5. 47
තව
0529
2019 මාර්තු මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. මේෂ
 2. 33
 3. 43
 4. 51
 5. 56
 6. 67
තව
0528
2019 මාර්තු මස, 24 වන ඉරිදා
 1. මේෂ
 2. 18
 3. 59
 4. 62
 5. 68
 6. 19
තව
Best Web 2019 Logo