නවතම ප්‍රතිඵල: 787

වාරය: 787

දිනය: 2022 මැයි මස, 13 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 මැයි මස, 13 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 110,192,502.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
4
රු. 400,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 3,000.00
65
රු. 195,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
168
රු. 168,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4307
රු. 430,700.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
2967
රු. 178,020.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
73085
රු. 1,461,700.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
13654
රු. 273,080.00
එකතුව
94250
3,106,500.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00