නවතම ප්‍රතිඵල: 584

වාරය: 584

දිනය: 2021 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 80,334,500.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 3,000.00
60
රු. 180,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
130
රු. 130,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3397
රු. 339,700.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
2204
රු. 132,240.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
55165
රු. 1,103,300.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
10412
රු. 208,240.00
එකතුව
71371
2,393,480.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00