නවතම ප්‍රතිඵල: 199

වාරය: 199

දිනය: 2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 98,224,814.24
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
7
රු. 700,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,500.00
82
රු. 205,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
187
රු. 187,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4562
රු. 456,200.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
3057
රු. 152,850.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
76614
රු. 1,532,280.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
14191
රු. 283,820.00
එකතුව
98700
3,517,150.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo