නවතම ප්‍රතිඵල: 160

වාරය: 160

දිනය: 2019 ජූනි මස, 12 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 12 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 92,033,837.84
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,500.00
74
රු. 185,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
167
රු. 167,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4256
රු. 425,600.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2940
රු. 147,000.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
71659
රු. 1,433,180.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
13406
රු. 268,120.00
එකතුව
92503
3,625,900.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo