• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 82,169,399.84

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 1418

වාරය: 1418

දිනය: 2024 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2024 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 135,112,336.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 200,000.00
2
රු. 400,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 6,000.00
51
රු. 306,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
112
රු. 224,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
2503
රු. 500,600.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 120.00
1684
රු. 202,080.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
42022
රු. 1,680,880.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
7980
රු. 319,200.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
9684
රු. 387,360.00
එකතුව
64038
4,020,120.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
එකතුව
3
300,000.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
NLB 60th Anniversary Logo