• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 123,424,439.20

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 1334

වාරය: 1334

දිනය: 2023 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 121,243,588.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 200,000.00
2
රු. 400,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 6,000.00
36
රු. 216,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
84
රු. 168,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
2229
රු. 445,800.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 120.00
1512
රු. 181,440.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
36882
රු. 1,475,280.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
6924
රු. 276,960.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
8542
රු. 341,680.00
එකතුව
56211
3,505,160.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
5
රු. 500,000.00
එකතුව
5
500,000.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
NLB 60th Anniversary Logo