• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 111,526,748.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 1271

වාරය: 1271

දිනය: 2023 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 110,560,426.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 200,000.00
1
රු. 200,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 6,000.00
47
රු. 282,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
93
රු. 186,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
2285
රු. 457,000.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 120.00
1544
රු. 185,280.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
38625
රු. 1,545,000.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
7136
රු. 285,440.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 40.00
8829
රු. 353,160.00
එකතුව
58560
3,493,880.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
එකතුව
3
300,000.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00