ධන නිධානය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0284
2020 මාර්තු මස, 29 වන ඉරිදා
තව
0283
2020 මාර්තු මස, 27 වන සිකුරාදා
තව
0282
2020 මාර්තු මස, 25 වන බදාදා
තව
0281
2020 මාර්තු මස, 22 වන ඉරිදා
තව
0280
2020 මාර්තු මස, 20 වන සිකුරාදා
තව
0279
2020 මාර්තු මස, 18 වන බදාදා
 1. J
 2. 3
 3. 4
 4. 30
 5. 81
තව
0278
2020 මාර්තු මස, 15 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 5
 3. 21
 4. 22
 5. 37
තව
0277
2020 මාර්තු මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 09
 3. 13
 4. 57
 5. 82
තව
0276
2020 මාර්තු මස, 11 වන බදාදා
 1. K
 2. 22
 3. 25
 4. 30
 5. 45
තව
0275
2020 මාර්තු මස, 08 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 46
 3. 56
 4. 78
 5. 79
තව
0274
2020 මාර්තු මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 9
 3. 17
 4. 49
 5. 69
තව
0273
2020 මාර්තු මස, 04 වන බදාදා
 1. T
 2. 16
 3. 39
 4. 62
 5. 64
තව
0272
2020 මාර්තු මස, 01 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 14
 3. 39
 4. 60
 5. 80
තව
0271
2020 පෙබරවාරි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 13
 3. 16
 4. 36
 5. 70
තව
0270
2020 පෙබරවාරි මස, 26 වන බදාදා
 1. K
 2. 29
 3. 36
 4. 68
 5. 74
තව
0269
2020 පෙබරවාරි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. R
 2. 07
 3. 13
 4. 22
 5. 46
තව
0268
2020 පෙබරවාරි මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 18
 3. 27
 4. 30
 5. 58
තව
0267
2020 පෙබරවාරි මස, 19 වන බදාදා
 1. V
 2. 1
 3. 3
 4. 37
 5. 49
තව
0266
2020 පෙබරවාරි මස, 16 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 20
 3. 31
 4. 32
 5. 82
තව
0265
2020 පෙබරවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 8
 3. 22
 4. 31
 5. 41
තව
0264
2020 පෙබරවාරි මස, 12 වන බදාදා
 1. A
 2. 41
 3. 54
 4. 61
 5. 70
තව
0263
2020 පෙබරවාරි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 05
 3. 40
 4. 57
 5. 62
තව
0262
2020 පෙබරවාරි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 4
 3. 46
 4. 49
 5. 61
තව
0261
2020 පෙබරවාරි මස, 05 වන බදාදා
 1. M
 2. 30
 3. 41
 4. 42
 5. 44
තව
0260
2020 පෙබරවාරි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 29
 3. 35
 4. 63
 5. 78
තව
0259
2020 ජනවාරි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 8
 3. 58
 4. 64
 5. 67
තව
0258
2020 ජනවාරි මස, 29 වන බදාදා
 1. B
 2. 17
 3. 35
 4. 46
 5. 71
තව
0257
2020 ජනවාරි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 26
 3. 39
 4. 48
 5. 75
තව
0256
2020 ජනවාරි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 16
 3. 30
 4. 44
 5. 64
තව
0255
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. S
 2. 03
 3. 06
 4. 10
 5. 38
තව
0254
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 17
 3. 18
 4. 59
 5. 73
තව
0253
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 08
 3. 30
 4. 44
 5. 74
තව
0252
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. X
 2. 20
 3. 36
 4. 45
 5. 63
තව
0251
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 4
 3. 6
 4. 34
 5. 74
තව
0250
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 20
 3. 29
 4. 55
 5. 63
තව
0249
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. T
 2. 05
 3. 22
 4. 32
 5. 51
තව
0248
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 29
 3. 38
 4. 47
 5. 50
තව
0247
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 08
 3. 33
 4. 36
 5. 47
තව
0246
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. Z
 2. 07
 3. 57
 4. 64
 5. 82
තව
0245
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 23
 3. 30
 4. 50
 5. 76
තව
0244
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 19
 3. 34
 4. 78
 5. 79
තව
0243
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. W
 2. 25
 3. 35
 4. 54
 5. 61
තව
0242
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 04
 3. 50
 4. 55
 5. 72
තව
0241
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 1
 3. 3
 4. 63
 5. 64
තව
0240
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. B
 2. 3
 3. 12
 4. 63
 5. 80
තව
0239
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 09
 3. 11
 4. 34
 5. 68
තව
0238
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 20
 3. 45
 4. 50
 5. 62
තව
0237
2019 දෙසැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. G
 2. 25
 3. 36
 4. 48
 5. 63
තව
0236
2019 දෙසැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 09
 3. 48
 4. 59
 5. 63
තව
0235
2019 දෙසැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 4
 3. 5
 4. 49
 5. 64
තව
0234
2019 දෙසැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. O
 2. 18
 3. 34
 4. 35
 5. 81
තව
0233
2019 දෙසැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 07
 3. 32
 4. 56
 5. 61
තව
0232
2019 නොවැම්බර් මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 5
 3. 8
 4. 12
 5. 52
තව
0231
2019 නොවැම්බර් මස, 27 වන බදාදා
 1. M
 2. 17
 3. 18
 4. 32
 5. 54
තව
0230
2019 නොවැම්බර් මස, 24 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 43
 3. 56
 4. 65
 5. 81
තව
0229
2019 නොවැම්බර් මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 14
 3. 29
 4. 49
 5. 68
තව
0228
2019 නොවැම්බර් මස, 20 වන බදාදා
 1. L
 2. 13
 3. 52
 4. 71
 5. 78
තව
0227
2019 නොවැම්බර් මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 21
 3. 39
 4. 49
 5. 53
තව
0226
2019 නොවැම්බර් මස, 13 වන බදාදා
 1. K
 2. 03
 3. 33
 4. 35
 5. 42
තව
0225
2019 නොවැම්බර් මස, 10 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 2
 3. 18
 4. 19
 5. 68
තව
0224
2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 8
 3. 16
 4. 47
 5. 80
තව
0223
2019 නොවැම්බර් මස, 06 වන බදාදා
 1. Z
 2. 11
 3. 24
 4. 49
 5. 82
තව
0222
2019 නොවැම්බර් මස, 03 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 11
 3. 21
 4. 49
 5. 66
තව
0221
2019 නොවැම්බර් මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 14
 3. 17
 4. 21
 5. 82
තව
0220
2019 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන බදාදා
 1. A
 2. 24
 3. 47
 4. 48
 5. 60
තව
0219
2019 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 1
 3. 6
 4. 12
 5. 18
තව
0218
2019 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 2
 3. 62
 4. 75
 5. 79
තව
0217
2019 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන බදාදා
 1. W
 2. 17
 3. 41
 4. 55
 5. 77
තව
0216
2019 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 19
 3. 50
 4. 65
 5. 69
තව
0215
2019 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 02
 3. 08
 4. 28
 5. 75
තව
0214
2019 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන බදාදා
 1. I
 2. 21
 3. 29
 4. 48
 5. 64
තව
0213
2019 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 21
 3. 22
 4. 41
 5. 48
තව
0212
2019 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 50
 3. 55
 4. 72
 5. 81
තව
0211
2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා
 1. O
 2. 13
 3. 28
 4. 67
 5. 78
තව
0210
2019 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 31
 3. 32
 4. 45
 5. 67
තව
0209
2019 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 35
 3. 43
 4. 67
 5. 76
තව
0208
2019 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන බදාදා
 1. S
 2. 21
 3. 37
 4. 41
 5. 60
තව
0207
2019 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 12
 3. 17
 4. 22
 5. 55
තව
0206
2019 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 07
 3. 28
 4. 64
 5. 68
තව
0205
2019 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. B
 2. 2
 3. 8
 4. 24
 5. 29
තව
0204
2019 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 06
 3. 13
 4. 22
 5. 66
තව
0203
2019 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 15
 3. 40
 4. 42
 5. 81
තව
0202
2019 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. N
 2. 02
 3. 38
 4. 47
 5. 69
තව
0201
2019 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 57
 3. 72
 4. 77
 5. 79
තව
0200
2019 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 24
 3. 35
 4. 70
 5. 82
තව
0199
2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. S
 2. 06
 3. 12
 4. 46
 5. 67
තව
0198
2019 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 15
 3. 49
 4. 63
 5. 78
තව
0197
2019 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 28
 3. 38
 4. 45
 5. 48
තව
0196
2019 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. K
 2. 14
 3. 29
 4. 31
 5. 52
තව
0195
2019 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 01
 3. 04
 4. 50
 5. 57
තව
0194
2019 අගෝස්තු මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 53
 3. 56
 4. 63
 5. 79
තව
Best Web 2019 Logo