ධන නිධානය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0255
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. S
 2. 03
 3. 06
 4. 10
 5. 38
තව
0254
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 17
 3. 18
 4. 59
 5. 73
තව
0253
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 08
 3. 30
 4. 44
 5. 74
තව
0252
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. X
 2. 20
 3. 36
 4. 45
 5. 63
තව
0251
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 4
 3. 6
 4. 34
 5. 74
තව
0250
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 20
 3. 29
 4. 55
 5. 63
තව
0249
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. T
 2. 05
 3. 22
 4. 32
 5. 51
තව
0248
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 29
 3. 38
 4. 47
 5. 50
තව
0247
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 08
 3. 33
 4. 36
 5. 47
තව
0246
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. Z
 2. 07
 3. 57
 4. 64
 5. 82
තව
0245
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 23
 3. 30
 4. 50
 5. 76
තව
0244
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 19
 3. 34
 4. 78
 5. 79
තව
0243
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. W
 2. 25
 3. 35
 4. 54
 5. 61
තව
0242
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 04
 3. 50
 4. 55
 5. 72
තව
0241
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 1
 3. 3
 4. 63
 5. 64
තව
0240
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. B
 2. 3
 3. 12
 4. 63
 5. 80
තව
0239
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 09
 3. 11
 4. 34
 5. 68
තව
0238
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 20
 3. 45
 4. 50
 5. 62
තව
0237
2019 දෙසැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. G
 2. 25
 3. 36
 4. 48
 5. 63
තව
0236
2019 දෙසැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 09
 3. 48
 4. 59
 5. 63
තව
0235
2019 දෙසැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 4
 3. 5
 4. 49
 5. 64
තව
0234
2019 දෙසැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. O
 2. 18
 3. 34
 4. 35
 5. 81
තව
0233
2019 දෙසැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 07
 3. 32
 4. 56
 5. 61
තව
0232
2019 නොවැම්බර් මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 5
 3. 8
 4. 12
 5. 52
තව
0231
2019 නොවැම්බර් මස, 27 වන බදාදා
 1. M
 2. 17
 3. 18
 4. 32
 5. 54
තව
0230
2019 නොවැම්බර් මස, 24 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 43
 3. 56
 4. 65
 5. 81
තව
0229
2019 නොවැම්බර් මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 14
 3. 29
 4. 49
 5. 68
තව
0228
2019 නොවැම්බර් මස, 20 වන බදාදා
 1. L
 2. 13
 3. 52
 4. 71
 5. 78
තව
0227
2019 නොවැම්බර් මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 21
 3. 39
 4. 49
 5. 53
තව
0226
2019 නොවැම්බර් මස, 13 වන බදාදා
 1. K
 2. 03
 3. 33
 4. 35
 5. 42
තව
0225
2019 නොවැම්බර් මස, 10 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 2
 3. 18
 4. 19
 5. 68
තව
0224
2019 නොවැම්බර් මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 8
 3. 16
 4. 47
 5. 80
තව
0223
2019 නොවැම්බර් මස, 06 වන බදාදා
 1. Z
 2. 11
 3. 24
 4. 49
 5. 82
තව
0222
2019 නොවැම්බර් මස, 03 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 11
 3. 21
 4. 49
 5. 66
තව
0221
2019 නොවැම්බර් මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 14
 3. 17
 4. 21
 5. 82
තව
0220
2019 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන බදාදා
 1. A
 2. 24
 3. 47
 4. 48
 5. 60
තව
0219
2019 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 1
 3. 6
 4. 12
 5. 18
තව
0218
2019 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 2
 3. 62
 4. 75
 5. 79
තව
0217
2019 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන බදාදා
 1. W
 2. 17
 3. 41
 4. 55
 5. 77
තව
0216
2019 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 19
 3. 50
 4. 65
 5. 69
තව
0215
2019 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 02
 3. 08
 4. 28
 5. 75
තව
0214
2019 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන බදාදා
 1. I
 2. 21
 3. 29
 4. 48
 5. 64
තව
0213
2019 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 21
 3. 22
 4. 41
 5. 48
තව
0212
2019 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 50
 3. 55
 4. 72
 5. 81
තව
0211
2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා
 1. O
 2. 13
 3. 28
 4. 67
 5. 78
තව
0210
2019 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 31
 3. 32
 4. 45
 5. 67
තව
0209
2019 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 35
 3. 43
 4. 67
 5. 76
තව
0208
2019 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන බදාදා
 1. S
 2. 21
 3. 37
 4. 41
 5. 60
තව
0207
2019 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 12
 3. 17
 4. 22
 5. 55
තව
0206
2019 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 07
 3. 28
 4. 64
 5. 68
තව
0205
2019 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. B
 2. 2
 3. 8
 4. 24
 5. 29
තව
0204
2019 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 06
 3. 13
 4. 22
 5. 66
තව
0203
2019 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 15
 3. 40
 4. 42
 5. 81
තව
0202
2019 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. N
 2. 02
 3. 38
 4. 47
 5. 69
තව
0201
2019 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 57
 3. 72
 4. 77
 5. 79
තව
0200
2019 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 24
 3. 35
 4. 70
 5. 82
තව
0199
2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. S
 2. 06
 3. 12
 4. 46
 5. 67
තව
0198
2019 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 15
 3. 49
 4. 63
 5. 78
තව
0197
2019 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 28
 3. 38
 4. 45
 5. 48
තව
0196
2019 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන බදාදා
 1. K
 2. 14
 3. 29
 4. 31
 5. 52
තව
0195
2019 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 01
 3. 04
 4. 50
 5. 57
තව
0194
2019 අගෝස්තු මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 53
 3. 56
 4. 63
 5. 79
තව
0193
2019 අගෝස්තු මස, 28 වන බදාදා
 1. E
 2. 52
 3. 54
 4. 56
 5. 81
තව
0192
2019 අගෝස්තු මස, 25 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 01
 3. 22
 4. 47
 5. 52
තව
0191
2019 අගෝස්තු මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 33
 3. 47
 4. 58
 5. 80
තව
0190
2019 අගෝස්තු මස, 21 වන බදාදා
 1. S
 2. 48
 3. 56
 4. 75
 5. 81
තව
0189
2019 අගෝස්තු මස, 18 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 15
 3. 29
 4. 56
 5. 74
තව
0188
2019 අගෝස්තු මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 57
 3. 63
 4. 64
 5. 73
තව
0187
2019 අගෝස්තු මස, 14 වන බදාදා
 1. B
 2. 08
 3. 23
 4. 69
 5. 74
තව
0186
2019 අගෝස්තු මස, 11 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 03
 3. 38
 4. 39
 5. 43
තව
0185
2019 අගෝස්තු මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 28
 3. 43
 4. 52
 5. 71
තව
0184
2019 අගෝස්තු මස, 07 වන බදාදා
 1. J
 2. 07
 3. 08
 4. 44
 5. 51
තව
0183
2019 අගෝස්තු මස, 04 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 20
 3. 60
 4. 65
 5. 82
තව
0182
2019 අගෝස්තු මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 4
 3. 22
 4. 25
 5. 31
තව
0181
2019 ජූලි මස, 31 වන බදාදා
 1. J
 2. 12
 3. 26
 4. 38
 5. 56
තව
0180
2019 ජූලි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 28
 3. 37
 4. 49
 5. 54
තව
0179
2019 ජූලි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 28
 3. 45
 4. 52
 5. 70
තව
0178
2019 ජූලි මස, 24 වන බදාදා
 1. X
 2. 21
 3. 38
 4. 53
 5. 67
තව
0177
2019 ජූලි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 43
 3. 56
 4. 67
 5. 70
තව
0176
2019 ජූලි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 33
 3. 43
 4. 49
 5. 72
තව
0175
2019 ජූලි මස, 17 වන බදාදා
 1. Y
 2. 18
 3. 70
 4. 73
 5. 77
තව
0174
2019 ජූලි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 09
 3. 12
 4. 34
 5. 40
තව
0173
2019 ජූලි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 03
 3. 47
 4. 51
 5. 60
තව
0172
2019 ජූලි මස, 10 වන බදාදා
 1. W
 2. 17
 3. 24
 4. 43
 5. 82
තව
0171
2019 ජූලි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 10
 3. 32
 4. 36
 5. 62
තව
0170
2019 ජූලි මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 19
 3. 20
 4. 44
 5. 49
තව
0169
2019 ජූලි මස, 03 වන බදාදා
 1. H
 2. 15
 3. 16
 4. 35
 5. 60
තව
0168
2019 ජූනි මස, 30 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 25
 3. 28
 4. 32
 5. 42
තව
0167
2019 ජූනි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 23
 3. 49
 4. 56
 5. 60
තව
0166
2019 ජූනි මස, 26 වන බදාදා
 1. I
 2. 1
 3. 65
 4. 70
 5. 78
තව
0165
2019 ජූනි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 31
 3. 35
 4. 38
 5. 69
තව
Best Web 2019 Logo