ධන නිධානය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0287
2020 ජූලි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 20
 3. 65
 4. 72
 5. 75
තව
0286
2020 ජූලි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 2
 3. 55
 4. 63
 5. 76
තව
0285
2020 ජූනි මස, 28 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 14
 3. 29
 4. 38
 5. 50
තව
0284
2020 ජූනි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 10
 3. 13
 4. 53
 5. 72
තව
0283
2020 ජූනි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 6
 3. 19
 4. 62
 5. 71
තව
0282
2020 ජූනි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 5
 3. 46
 4. 49
 5. 74
තව
0281
2020 මැයි මස, 20 වන බදාදා
 1. C
 2. 12
 3. 13
 4. 19
 5. 62
තව
0280
2020 මැයි මස, 20 වන බදාදා
 1. N
 2. 25
 3. 32
 4. 50
 5. 54
තව
0279
2020 මාර්තු මස, 18 වන බදාදා
 1. J
 2. 3
 3. 4
 4. 30
 5. 81
තව
0278
2020 මාර්තු මස, 15 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 5
 3. 21
 4. 22
 5. 37
තව
0277
2020 මාර්තු මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 09
 3. 13
 4. 57
 5. 82
තව
0276
2020 මාර්තු මස, 11 වන බදාදා
 1. K
 2. 22
 3. 25
 4. 30
 5. 45
තව
0275
2020 මාර්තු මස, 08 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 46
 3. 56
 4. 78
 5. 79
තව
0274
2020 මාර්තු මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 9
 3. 17
 4. 49
 5. 69
තව
0273
2020 මාර්තු මස, 04 වන බදාදා
 1. T
 2. 16
 3. 39
 4. 62
 5. 64
තව
0272
2020 මාර්තු මස, 01 වන ඉරිදා
 1. T
 2. 14
 3. 39
 4. 60
 5. 80
තව
0271
2020 පෙබරවාරි මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 13
 3. 16
 4. 36
 5. 70
තව
0270
2020 පෙබරවාරි මස, 26 වන බදාදා
 1. K
 2. 29
 3. 36
 4. 68
 5. 74
තව
0269
2020 පෙබරවාරි මස, 23 වන ඉරිදා
 1. R
 2. 07
 3. 13
 4. 22
 5. 46
තව
0268
2020 පෙබරවාරි මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 18
 3. 27
 4. 30
 5. 58
තව
0267
2020 පෙබරවාරි මස, 19 වන බදාදා
 1. V
 2. 1
 3. 3
 4. 37
 5. 49
තව
0266
2020 පෙබරවාරි මස, 16 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 20
 3. 31
 4. 32
 5. 82
තව
0265
2020 පෙබරවාරි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 8
 3. 22
 4. 31
 5. 41
තව
0264
2020 පෙබරවාරි මස, 12 වන බදාදා
 1. A
 2. 41
 3. 54
 4. 61
 5. 70
තව
0263
2020 පෙබරවාරි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 05
 3. 40
 4. 57
 5. 62
තව
0262
2020 පෙබරවාරි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 4
 3. 46
 4. 49
 5. 61
තව
0261
2020 පෙබරවාරි මස, 05 වන බදාදා
 1. M
 2. 30
 3. 41
 4. 42
 5. 44
තව
0260
2020 පෙබරවාරි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 29
 3. 35
 4. 63
 5. 78
තව
0259
2020 ජනවාරි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 8
 3. 58
 4. 64
 5. 67
තව
0258
2020 ජනවාරි මස, 29 වන බදාදා
 1. B
 2. 17
 3. 35
 4. 46
 5. 71
තව
0257
2020 ජනවාරි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 26
 3. 39
 4. 48
 5. 75
තව
0256
2020 ජනවාරි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 16
 3. 30
 4. 44
 5. 64
තව
0255
2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා
 1. S
 2. 03
 3. 06
 4. 10
 5. 38
තව
0254
2020 ජනවාරි මස, 19 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 17
 3. 18
 4. 59
 5. 73
තව
0253
2020 ජනවාරි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 08
 3. 30
 4. 44
 5. 74
තව
0252
2020 ජනවාරි මස, 15 වන බදාදා
 1. X
 2. 20
 3. 36
 4. 45
 5. 63
තව
0251
2020 ජනවාරි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 4
 3. 6
 4. 34
 5. 74
තව
0250
2020 ජනවාරි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 20
 3. 29
 4. 55
 5. 63
තව
0249
2020 ජනවාරි මස, 08 වන බදාදා
 1. T
 2. 05
 3. 22
 4. 32
 5. 51
තව
0248
2020 ජනවාරි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 29
 3. 38
 4. 47
 5. 50
තව
0247
2020 ජනවාරි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 08
 3. 33
 4. 36
 5. 47
තව
0246
2020 ජනවාරි මස, 01 වන බදාදා
 1. Z
 2. 07
 3. 57
 4. 64
 5. 82
තව
0245
2019 දෙසැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 23
 3. 30
 4. 50
 5. 76
තව
0244
2019 දෙසැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 19
 3. 34
 4. 78
 5. 79
තව
0243
2019 දෙසැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. W
 2. 25
 3. 35
 4. 54
 5. 61
තව
0242
2019 දෙසැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 04
 3. 50
 4. 55
 5. 72
තව
0241
2019 දෙසැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 1
 3. 3
 4. 63
 5. 64
තව
0240
2019 දෙසැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. B
 2. 3
 3. 12
 4. 63
 5. 80
තව
0239
2019 දෙසැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 09
 3. 11
 4. 34
 5. 68
තව
0238
2019 දෙසැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 20
 3. 45
 4. 50
 5. 62
තව
0237
2019 දෙසැම්බර් මස, 11 වන බදාදා
 1. G
 2. 25
 3. 36
 4. 48
 5. 63
තව