ධන නිධානය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0161
2019 ජූනි මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 02
 3. 35
 4. 40
 5. 47
තව
0160
2019 ජූනි මස, 12 වන බදාදා
 1. V
 2. 14
 3. 20
 4. 22
 5. 72
තව
0159
2019 ජූනි මස, 09 වන ඉරිදා
 1. G
 2. 37
 3. 44
 4. 45
 5. 76
තව
0158
2019 ජූනි මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 53
 3. 59
 4. 73
 5. 76
තව
0157
2019 ජූනි මස, 05 වන බදාදා
 1. F
 2. 2
 3. 8
 4. 54
 5. 72
තව
0156
2019 ජූනි මස, 02 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 11
 3. 17
 4. 19
 5. 67
තව
0155
2019 මැයි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 08
 3. 11
 4. 17
 5. 63
තව
0154
2019 මැයි මස, 29 වන බදාදා
 1. D
 2. 34
 3. 42
 4. 47
 5. 58
තව
0153
2019 මැයි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 24
 3. 48
 4. 51
 5. 67
තව
0152
2019 මැයි මස, 24 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 33
 3. 37
 4. 54
 5. 77
තව
0151
2019 මැයි මස, 22 වන බදාදා
 1. L
 2. 10
 3. 17
 4. 53
 5. 64
තව
0150
2019 මැයි මස, 17 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 6
 3. 12
 4. 27
 5. 47
තව
0149
2019 මැයි මස, 15 වන බදාදා
 1. O
 2. 12
 3. 19
 4. 33
 5. 71
තව
0148
2019 මැයි මස, 12 වන ඉරිදා
 1. O
 2. 01
 3. 27
 4. 33
 5. 79
තව
0147
2019 මැයි මස, 10 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 53
 3. 63
 4. 74
 5. 80
තව
0146
2019 මැයි මස, 08 වන බදාදා
 1. M
 2. 16
 3. 24
 4. 65
 5. 76
තව
0145
2019 මැයි මස, 05 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 01
 3. 15
 4. 55
 5. 75
තව
0144
2019 මැයි මස, 03 වන සිකුරාදා
 1. K
 2. 19
 3. 36
 4. 39
 5. 81
තව
0143
2019 මැයි මස, 01 වන බදාදා
 1. I
 2. 14
 3. 15
 4. 51
 5. 57
තව
0142
2019 අප්‍රේල් මස, 28 වන ඉරිදා
 1. H
 2. 07
 3. 27
 4. 30
 5. 53
තව
0141
2019 අප්‍රේල් මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 17
 3. 18
 4. 41
 5. 53
තව
0140
2019 අප්‍රේල් මස, 24 වන බදාදා
 1. E
 2. 11
 3. 19
 4. 34
 5. 39
තව
0139
2019 අප්‍රේල් මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 13
 3. 32
 4. 61
 5. 77
තව
0138
2019 අප්‍රේල් මස, 10 වන බදාදා
 1. R
 2. 22
 3. 54
 4. 64
 5. 81
තව
0137
2019 අප්‍රේල් මස, 07 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 34
 3. 42
 4. 46
 5. 63
තව
0136
2019 අප්‍රේල් මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 7
 3. 29
 4. 33
 5. 53
තව
0135
2019 අප්‍රේල් මස, 03 වන බදාදා
 1. N
 2. 25
 3. 36
 4. 52
 5. 61
තව
0134
2019 මාර්තු මස, 31 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 26
 3. 30
 4. 31
 5. 55
තව
0133
2019 මාර්තු මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 3
 3. 12
 4. 22
 5. 74
තව
0132
2019 මාර්තු මස, 27 වන බදාදා
 1. W
 2. 20
 3. 28
 4. 61
 5. 63
තව
0131
2019 මාර්තු මස, 24 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 10
 3. 24
 4. 26
 5. 53
තව
0130
2019 මාර්තු මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. F
 2. 9
 3. 30
 4. 64
 5. 73
තව
0129
2019 මාර්තු මස, 20 වන බදාදා
 1. G
 2. 14
 3. 35
 4. 43
 5. 75
තව
0128
2019 මාර්තු මස, 17 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 15
 3. 17
 4. 45
 5. 55
තව
0127
2019 මාර්තු මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. B
 2. 22
 3. 46
 4. 66
 5. 70
තව
0126
2019 මාර්තු මස, 13 වන බදාදා
 1. N
 2. 24
 3. 54
 4. 59
 5. 81
තව
0125
2019 මාර්තු මස, 10 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 23
 3. 32
 4. 59
 5. 69
තව
0124
2019 මාර්තු මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 5
 3. 38
 4. 54
 5. 82
තව
0123
2019 මාර්තු මස, 06 වන බදාදා
 1. G
 2. 8
 3. 9
 4. 14
 5. 18
තව
0122
2019 මාර්තු මස, 03 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 20
 3. 49
 4. 67
 5. 74
තව
0121
2019 මාර්තු මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 15
 3. 25
 4. 67
 5. 75
තව
0120
2019 පෙබරවාරි මස, 27 වන බදාදා
 1. D
 2. 20
 3. 47
 4. 53
 5. 65
තව
0119
2019 පෙබරවාරි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 13
 3. 43
 4. 53
 5. 75
තව
0118
2019 පෙබරවාරි මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 07
 3. 69
 4. 73
 5. 78
තව
0117
2019 පෙබරවාරි මස, 20 වන බදාදා
 1. N
 2. 35
 3. 66
 4. 70
 5. 74
තව
0116
2019 පෙබරවාරි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 10
 3. 34
 4. 44
 5. 70
තව
0115
2019 පෙබරවාරි මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 15
 3. 45
 4. 80
 5. 82
තව
0114
2019 පෙබරවාරි මස, 13 වන බදාදා
 1. E
 2. 22
 3. 23
 4. 54
 5. 67
තව
0113
2019 පෙබරවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 7
 3. 28
 4. 38
 5. 57
තව
0112
2019 පෙබරවාරි මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 20
 3. 62
 4. 68
 5. 80
තව
0111
2019 පෙබරවාරි මස, 06 වන බදාදා
 1. X
 2. 7
 3. 11
 4. 29
 5. 73
තව
0110
2019 පෙබරවාරි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 14
 3. 20
 4. 29
 5. 82
තව
0109
2019 පෙබරවාරි මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. C
 2. 41
 3. 50
 4. 61
 5. 69
තව
0108
2019 ජනවාරි මස, 30 වන බදාදා
 1. E
 2. 48
 3. 52
 4. 53
 5. 77
තව
0107
2019 ජනවාරි මස, 27 වන ඉරිදා
 1. S
 2. 16
 3. 37
 4. 56
 5. 82
තව
0106
2019 ජනවාරි මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 27
 3. 44
 4. 56
 5. 72
තව
0105
2019 ජනවාරි මස, 23 වන බදාදා
 1. H
 2. 11
 3. 37
 4. 52
 5. 80
තව
0104
2019 ජනවාරි මස, 20 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 06
 3. 15
 4. 20
 5. 70
තව
0103
2019 ජනවාරි මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 6
 3. 16
 4. 22
 5. 57
තව
0102
2019 ජනවාරි මස, 16 වන බදාදා
 1. Z
 2. 17
 3. 29
 4. 48
 5. 82
තව
0101
2019 ජනවාරි මස, 13 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 26
 3. 37
 4. 54
 5. 67
තව
0100
2019 ජනවාරි මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 43
 3. 58
 4. 61
 5. 67
තව
0099
2019 ජනවාරි මස, 09 වන බදාදා
 1. D
 2. 02
 3. 68
 4. 70
 5. 71
තව
0098
2019 ජනවාරි මස, 06 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 13
 3. 36
 4. 46
 5. 71
තව
0097
2019 ජනවාරි මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 23
 3. 30
 4. 44
 5. 73
තව
0096
2019 ජනවාරි මස, 02 වන බදාදා
 1. Z
 2. 31
 3. 50
 4. 60
 5. 73
තව
0095
2018 දෙසැම්බර් මස, 30 වන ඉරිදා
 1. W
 2. 17
 3. 68
 4. 75
 5. 82
තව
0094
2018 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 22
 3. 23
 4. 28
 5. 51
තව
0093
2018 දෙසැම්බර් මස, 26 වන බදාදා
 1. B
 2. 31
 3. 42
 4. 61
 5. 63
තව
0092
2018 දෙසැම්බර් මස, 23 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 08
 3. 14
 4. 65
 5. 67
තව
0091
2018 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 16
 3. 27
 4. 68
 5. 74
තව
0090
2018 දෙසැම්බර් මස, 19 වන බදාදා
 1. P
 2. 21
 3. 30
 4. 44
 5. 73
තව
0089
2018 දෙසැම්බර් මස, 16 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 33
 3. 35
 4. 45
 5. 82
තව
0088
2018 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 14
 3. 23
 4. 24
 5. 63
තව
0087
2018 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බදාදා
 1. H
 2. 5
 3. 6
 4. 16
 5. 42
තව
0086
2018 දෙසැම්බර් මස, 09 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 01
 3. 29
 4. 42
 5. 58
තව
0085
2018 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 13
 3. 24
 4. 61
 5. 79
තව
0084
2018 දෙසැම්බර් මස, 05 වන බදාදා
 1. R
 2. 15
 3. 40
 4. 66
 5. 73
තව
0083
2018 දෙසැම්බර් මස, 02 වන ඉරිදා
 1. U
 2. 11
 3. 71
 4. 72
 5. 73
තව
0082
2018 නොවැම්බර් මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. I
 2. 12
 3. 18
 4. 45
 5. 49
තව
0081
2018 නොවැම්බර් මස, 28 වන බදාදා
 1. E
 2. 01
 3. 20
 4. 52
 5. 79
තව
0080
2018 නොවැම්බර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 04
 3. 10
 4. 60
 5. 73
තව
0079
2018 නොවැම්බර් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. U
 2. 7
 3. 8
 4. 62
 5. 71
තව
0078
2018 නොවැම්බර් මස, 21 වන බදාදා
 1. X
 2. 22
 3. 43
 4. 49
 5. 63
තව
0077
2018 නොවැම්බර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. J
 2. 03
 3. 32
 4. 54
 5. 82
තව
0076
2018 නොවැම්බර් මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 11
 3. 15
 4. 18
 5. 20
තව