ධන නිධානය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0447
2021 පෙබරවාරි මස, 26 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 21
 3. 46
 4. 78
 5. 79
තව
0446
2021 පෙබරවාරි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 38
 3. 55
 4. 67
 5. 77
තව
0445
2021 පෙබරවාරි මස, 24 වන බදාදා
 1. I
 2. 12
 3. 50
 4. 66
 5. 77
තව
0444
2021 පෙබරවාරි මස, 23 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 11
 3. 24
 4. 56
 5. 63
තව
0443
2021 පෙබරවාරි මස, 22 වන සඳුදා
 1. F
 2. 6
 3. 21
 4. 38
 5. 50
තව
0442
2021 පෙබරවාරි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 06
 3. 23
 4. 28
 5. 75
තව
0441
2021 පෙබරවාරි මස, 20 වන සෙනසුරාදා
 1. S
 2. 10
 3. 11
 4. 16
 5. 78
තව
0440
2021 පෙබරවාරි මස, 19 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 3
 3. 11
 4. 36
 5. 60
තව
0439
2021 පෙබරවාරි මස, 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 12
 3. 32
 4. 52
 5. 57
තව
0438
2021 පෙබරවාරි මස, 17 වන බදාදා
 1. R
 2. 4
 3. 13
 4. 47
 5. 70
තව
0437
2021 පෙබරවාරි මස, 16 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 8
 3. 28
 4. 32
 5. 80
තව
0436
2021 පෙබරවාරි මස, 15 වන සඳුදා
 1. B
 2. 28
 3. 31
 4. 33
 5. 43
තව
0435
2021 පෙබරවාරි මස, 14 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 27
 3. 32
 4. 35
 5. 46
තව
0434
2021 පෙබරවාරි මස, 13 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 3
 3. 42
 4. 45
 5. 63
තව
0433
2021 පෙබරවාරි මස, 12 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 53
 3. 58
 4. 63
 5. 68
තව
0432
2021 පෙබරවාරි මස, 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 32
 3. 53
 4. 63
 5. 82
තව
0431
2021 පෙබරවාරි මස, 10 වන බදාදා
 1. H
 2. 6
 3. 11
 4. 13
 5. 57
තව
0430
2021 පෙබරවාරි මස, 09 වන අඟහරුවාදා
 1. X
 2. 18
 3. 21
 4. 36
 5. 49
තව
0429
2021 පෙබරවාරි මස, 08 වන සඳුදා
 1. T
 2. 27
 3. 32
 4. 56
 5. 80
තව
0428
2021 පෙබරවාරි මස, 07 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 11
 3. 13
 4. 67
 5. 73
තව
0427
2021 පෙබරවාරි මස, 06 වන සෙනසුරාදා
 1. E
 2. 17
 3. 35
 4. 42
 5. 72
තව
0426
2021 පෙබරවාරි මස, 05 වන සිකුරාදා
 1. G
 2. 12
 3. 27
 4. 30
 5. 74
තව
0425
2021 පෙබරවාරි මස, 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 37
 3. 41
 4. 61
 5. 68
තව
0424
2021 පෙබරවාරි මස, 03 වන බදාදා
 1. E
 2. 19
 3. 25
 4. 43
 5. 67
තව
0423
2021 පෙබරවාරි මස, 02 වන අඟහරුවාදා
 1. H
 2. 3
 3. 48
 4. 62
 5. 71
තව
0422
2021 පෙබරවාරි මස, 01 වන සඳුදා
 1. L
 2. 11
 3. 23
 4. 27
 5. 80
තව
0421
2021 ජනවාරි මස, 31 වන ඉරිදා
 1. E
 2. 22
 3. 26
 4. 36
 5. 55
තව
0420
2021 ජනවාරි මස, 30 වන සෙනසුරාදා
 1. J
 2. 16
 3. 27
 4. 39
 5. 41
තව
0419
2021 ජනවාරි මස, 29 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 19
 3. 24
 4. 49
 5. 60
තව
0418
2021 ජනවාරි මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 28
 3. 44
 4. 54
 5. 67
තව
0417
2021 ජනවාරි මස, 27 වන බදාදා
 1. R
 2. 20
 3. 40
 4. 54
 5. 76
තව
0416
2021 ජනවාරි මස, 26 වන අඟහරුවාදා
 1. P
 2. 5
 3. 27
 4. 44
 5. 55
තව
0415
2021 ජනවාරි මස, 25 වන සඳුදා
 1. F
 2. 32
 3. 33
 4. 38
 5. 45
තව
0414
2021 ජනවාරි මස, 24 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 28
 3. 34
 4. 37
 5. 49
තව
0413
2021 ජනවාරි මස, 23 වන සෙනසුරාදා
 1. I
 2. 28
 3. 30
 4. 52
 5. 65
තව
0412
2021 ජනවාරි මස, 22 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 4
 3. 37
 4. 38
 5. 52
තව
0411
2021 ජනවාරි මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 16
 3. 25
 4. 40
 5. 42
තව
0410
2021 ජනවාරි මස, 20 වන බදාදා
 1. A
 2. 56
 3. 57
 4. 74
 5. 78
තව
0409
2021 ජනවාරි මස, 19 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 07
 3. 11
 4. 61
 5. 80
තව
0408
2021 ජනවාරි මස, 18 වන සඳුදා
 1. I
 2. 1
 3. 40
 4. 52
 5. 78
තව
0407
2021 ජනවාරි මස, 17 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 21
 3. 29
 4. 33
 5. 38
තව
0406
2021 ජනවාරි මස, 16 වන සෙනසුරාදා
 1. K
 2. 10
 3. 33
 4. 43
 5. 81
තව
0405
2021 ජනවාරි මස, 15 වන සිකුරාදා
 1. Y
 2. 23
 3. 56
 4. 66
 5. 69
තව
0404
2021 ජනවාරි මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. T
 2. 18
 3. 39
 4. 40
 5. 72
තව
0403
2021 ජනවාරි මස, 13 වන බදාදා
 1. O
 2. 3
 3. 7
 4. 41
 5. 75
තව
0402
2021 ජනවාරි මස, 12 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 36
 3. 41
 4. 72
 5. 76
තව
0401
2021 ජනවාරි මස, 11 වන සඳුදා
 1. M
 2. 2
 3. 32
 4. 56
 5. 78
 1. 2
 2. 4
 3. 4
 4. 3
තව
0400
2021 ජනවාරි මස, 10 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 17
 3. 30
 4. 55
 5. 66
තව
0399
2021 ජනවාරි මස, 09 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 3
 3. 21
 4. 39
 5. 46
තව
0398
2021 ජනවාරි මස, 08 වන සිකුරාදා
 1. Q
 2. 47
 3. 51
 4. 56
 5. 71
තව
0397
2021 ජනවාරි මස, 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. O
 2. 06
 3. 25
 4. 30
 5. 65
තව
0396
2021 ජනවාරි මස, 06 වන බදාදා
 1. V
 2. 17
 3. 25
 4. 36
 5. 80
තව
0395
2021 ජනවාරි මස, 05 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 13
 3. 19
 4. 58
 5. 76
තව
0394
2021 ජනවාරි මස, 04 වන සඳුදා
 1. T
 2. 33
 3. 48
 4. 61
 5. 65
 1. 0
 2. 5
 3. 4
 4. 0
තව
0393
2021 ජනවාරි මස, 03 වන ඉරිදා
 1. K
 2. 22
 3. 42
 4. 51
 5. 52
තව
0392
2021 ජනවාරි මස, 02 වන සෙනසුරාදා
 1. F
 2. 23
 3. 30
 4. 60
 5. 75
තව
0391
2021 ජනවාරි මස, 01 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 13
 3. 40
 4. 57
 5. 68
තව
0390
2020 දෙසැම්බර් මස, 31 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Q
 2. 33
 3. 58
 4. 59
 5. 75
තව
0389
2020 දෙසැම්බර් මස, 30 වන බදාදා
 1. T
 2. 1
 3. 4
 4. 34
 5. 46
තව
0388
2020 දෙසැම්බර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. Q
 2. 30
 3. 42
 4. 66
 5. 76
තව
0387
2020 දෙසැම්බර් මස, 28 වන සඳුදා
 1. M
 2. 10
 3. 27
 4. 56
 5. 74
 1. 0
 2. 6
 3. 4
 4. 2
තව
0386
2020 දෙසැම්බර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 20
 3. 52
 4. 60
 5. 74
තව
0385
2020 දෙසැම්බර් මස, 26 වන සෙනසුරාදා
 1. U
 2. 47
 3. 62
 4. 64
 5. 82
තව
0384
2020 දෙසැම්බර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. X
 2. 4
 3. 62
 4. 75
 5. 76
තව
0383
2020 දෙසැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 20
 3. 29
 4. 31
 5. 75
තව
0382
2020 දෙසැම්බර් මස, 23 වන බදාදා
 1. Y
 2. 3
 3. 13
 4. 50
 5. 65
තව
0381
2020 දෙසැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. B
 2. 38
 3. 47
 4. 64
 5. 67
තව
0380
2020 දෙසැම්බර් මස, 21 වන සඳුදා
 1. C
 2. 23
 3. 24
 4. 29
 5. 70
 1. 1
 2. 2
 3. 9
 4. 2
තව
0379
2020 දෙසැම්බර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 5
 3. 40
 4. 59
 5. 68
තව
0378
2020 දෙසැම්බර් මස, 19 වන සෙනසුරාදා
 1. L
 2. 7
 3. 9
 4. 34
 5. 65
තව
0377
2020 දෙසැම්බර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 31
 3. 42
 4. 58
 5. 69
තව
0376
2020 දෙසැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 1
 3. 5
 4. 9
 5. 15
තව
0375
2020 දෙසැම්බර් මස, 16 වන බදාදා
 1. N
 2. 20
 3. 30
 4. 63
 5. 82
තව
0374
2020 දෙසැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. D
 2. 3
 3. 30
 4. 46
 5. 74
තව
0373
2020 දෙසැම්බර් මස, 14 වන සඳුදා
 1. Z
 2. 8
 3. 11
 4. 34
 5. 49
 1. 3
 2. 4
 3. 1
 4. 6
තව
0372
2020 දෙසැම්බර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. P
 2. 37
 3. 43
 4. 67
 5. 68
තව
0371
2020 දෙසැම්බර් මස, 12 වන සෙනසුරාදා
 1. M
 2. 67
 3. 73
 4. 76
 5. 82
තව
0370
2020 දෙසැම්බර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. H
 2. 7
 3. 19
 4. 47
 5. 78
තව
0369
2020 දෙසැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. X
 2. 22
 3. 32
 4. 45
 5. 48
තව
0368
2020 දෙසැම්බර් මස, 09 වන බදාදා
 1. E
 2. 5
 3. 46
 4. 61
 5. 71
තව
0367
2020 දෙසැම්බර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. E
 2. 1
 3. 27
 4. 38
 5. 66
තව
0366
2020 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සඳුදා
 1. F
 2. 10
 3. 16
 4. 35
 5. 79
 1. 3
 2. 9
 3. 4
 4. 3
තව
0365
2020 දෙසැම්බර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 14
 3. 20
 4. 21
 5. 40
තව
0364
2020 දෙසැම්බර් මස, 05 වන සෙනසුරාදා
 1. P
 2. 2
 3. 13
 4. 42
 5. 81
තව
0363
2020 දෙසැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 46
 3. 50
 4. 61
 5. 72
තව
0362
2020 දෙසැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. J
 2. 9
 3. 18
 4. 27
 5. 55
තව
0361
2020 දෙසැම්බර් මස, 02 වන බදාදා
 1. E
 2. 38
 3. 52
 4. 58
 5. 62
තව
0360
2020 දෙසැම්බර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 48
 3. 65
 4. 72
 5. 81
තව
0359
2020 නොවැම්බර් මස, 30 වන සඳුදා
 1. E
 2. 20
 3. 27
 4. 45
 5. 59
 1. 2
 2. 3
 3. 0
 4. 1
තව
0358
2020 නොවැම්බර් මස, 29 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 16
 3. 25
 4. 52
 5. 77
තව
0357
2020 නොවැම්බර් මස, 28 වන සෙනසුරාදා
 1. Y
 2. 29
 3. 32
 4. 55
 5. 56
තව
0356
2020 නොවැම්බර් මස, 27 වන සිකුරාදා
 1. E
 2. 13
 3. 22
 4. 62
 5. 82
තව
0355
2020 නොවැම්බර් මස, 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Z
 2. 5
 3. 21
 4. 79
 5. 80
තව
0354
2020 නොවැම්බර් මස, 25 වන බදාදා
 1. S
 2. 45
 3. 57
 4. 59
 5. 80
තව
0353
2020 නොවැම්බර් මස, 24 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 7
 3. 17
 4. 43
 5. 77
තව
0352
2020 නොවැම්බර් මස, 23 වන සඳුදා
 1. I
 2. 1
 3. 36
 4. 64
 5. 71
 1. 2
 2. 5
 3. 9
 4. 1
තව
0351
2020 නොවැම්බර් මස, 22 වන ඉරිදා
 1. A
 2. 25
 3. 38
 4. 48
 5. 71
තව
0350
2020 නොවැම්බර් මස, 21 වන සෙනසුරාදා
 1. Q
 2. 23
 3. 63
 4. 64
 5. 68
තව
0349
2020 නොවැම්බර් මස, 20 වන සිකුරාදා
 1. P
 2. 13
 3. 20
 4. 29
 5. 61
තව
0348
2020 නොවැම්බර් මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 10
 3. 18
 4. 59
 5. 60
තව
0347
2020 නොවැම්බර් මස, 18 වන බදාදා
 1. K
 2. 48
 3. 49
 4. 65
 5. 67
තව
0346
2020 නොවැම්බර් මස, 17 වන අඟහරුවාදා
 1. R
 2. 1
 3. 9
 4. 38
 5. 42
තව
0345
2020 නොවැම්බර් මස, 16 වන සඳුදා
 1. Y
 2. 19
 3. 42
 4. 45
 5. 77
 1. 1
 2. 8
 3. 3
 4. 5
තව
0344
2020 නොවැම්බර් මස, 15 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 12
 3. 48
 4. 49
 5. 59
තව
0343
2020 නොවැම්බර් මස, 13 වන සිකුරාදා
 1. D
 2. 13
 3. 22
 4. 24
 5. 32
තව
0342
2020 නොවැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 29
 3. 31
 4. 33
 5. 41
තව
0341
2020 නොවැම්බර් මස, 10 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 4
 3. 27
 4. 33
 5. 69
තව
0340
2020 නොවැම්බර් මස, 09 වන සඳුදා
 1. D
 2. 6
 3. 47
 4. 50
 5. 63
 1. 2
 2. 5
 3. 4
 4. 6
තව
0339
2020 නොවැම්බර් මස, 08 වන ඉරිදා
 1. M
 2. 9
 3. 11
 4. 27
 5. 37
තව
0338
2020 නොවැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා
 1. W
 2. 17
 3. 47
 4. 50
 5. 66
තව
0337
2020 නොවැම්බර් මස, 03 වන අඟහරුවාදා
 1. T
 2. 10
 3. 17
 4. 45
 5. 63
තව
0336
2020 නොවැම්බර් මස, 01 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 28
 3. 37
 4. 62
 5. 74
තව
0335
2020 ඔක්තෝබර් මස, 30 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 13
 3. 33
 4. 49
 5. 73
තව
0334
2020 ඔක්තෝබර් මස, 27 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 8
 3. 53
 4. 54
 5. 78
තව
0333
2020 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 19
 3. 24
 4. 66
 5. 74
තව
0332
2020 ඔක්තෝබර් මස, 23 වන සිකුරාදා
 1. A
 2. 18
 3. 28
 4. 52
 5. 60
තව
0331
2020 ඔක්තෝබර් මස, 20 වන අඟහරුවාදා
 1. S
 2. 5
 3. 23
 4. 24
 5. 77
තව
0330
2020 ඔක්තෝබර් මස, 18 වන ඉරිදා
 1. L
 2. 8
 3. 43
 4. 57
 5. 59
තව
0329
2020 ඔක්තෝබර් මස, 16 වන සිකුරාදා
 1. R
 2. 04
 3. 19
 4. 22
 5. 75
තව
0328
2020 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන අඟහරුවාදා
 1. G
 2. 13
 3. 28
 4. 29
 5. 74
තව
0327
2020 ඔක්තෝබර් මස, 11 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 20
 3. 46
 4. 49
 5. 67
තව
0326
2020 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන සිකුරාදා
 1. S
 2. 23
 3. 30
 4. 64
 5. 65
තව
0325
2020 ඔක්තෝබර් මස, 06 වන අඟහරුවාදා
 1. K
 2. 4
 3. 24
 4. 46
 5. 49
තව
0324
2020 ඔක්තෝබර් මස, 04 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 01
 3. 05
 4. 13
 5. 33
තව
0323
2020 ඔක්තෝබර් මස, 02 වන සිකුරාදා
 1. M
 2. 12
 3. 43
 4. 69
 5. 73
තව
0322
2020 සැප්තැම්බර් මස, 29 වන අඟහරුවාදා
 1. Y
 2. 41
 3. 48
 4. 61
 5. 75
තව
0321
2020 සැප්තැම්බර් මස, 27 වන ඉරිදා
 1. N
 2. 17
 3. 20
 4. 53
 5. 62
තව
0320
2020 සැප්තැම්බර් මස, 25 වන සිකුරාදා
 1. J
 2. 30
 3. 32
 4. 55
 5. 74
තව
0319
2020 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 16
 3. 40
 4. 64
 5. 77
තව
0318
2020 සැප්තැම්බර් මස, 20 වන ඉරිදා
 1. Z
 2. 5
 3. 13
 4. 29
 5. 69
තව
0317
2020 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සිකුරාදා
 1. V
 2. 06
 3. 43
 4. 46
 5. 53
තව
0316
2020 සැප්තැම්බර් මස, 15 වන අඟහරුවාදා
 1. W
 2. 17
 3. 19
 4. 67
 5. 69
තව
0315
2020 සැප්තැම්බර් මස, 13 වන ඉරිදා
 1. F
 2. 18
 3. 39
 4. 57
 5. 65
තව
0314
2020 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන සිකුරාදා
 1. T
 2. 1
 3. 20
 4. 22
 5. 32
තව
0313
2020 සැප්තැම්බර් මස, 08 වන අඟහරුවාදා
 1. O
 2. 25
 3. 40
 4. 42
 5. 44
තව
0312
2020 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන ඉරිදා
 1. B
 2. 27
 3. 38
 4. 59
 5. 71
තව
0311
2020 සැප්තැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා
 1. Z
 2. 26
 3. 38
 4. 48
 5. 51
තව
0310
2020 සැප්තැම්බර් මස, 01 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 01
 3. 45
 4. 53
 5. 58
තව
0309
2020 අගෝස්තු මස, 30 වන ඉරිදා
 1. X
 2. 11
 3. 31
 4. 42
 5. 79
තව
0308
2020 අගෝස්තු මස, 28 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 04
 3. 30
 4. 55
 5. 76
තව
0307
2020 අගෝස්තු මස, 25 වන අඟහරුවාදා
 1. L
 2. 8
 3. 9
 4. 29
 5. 39
තව
0306
2020 අගෝස්තු මස, 23 වන ඉරිදා
 1. Q
 2. 25
 3. 58
 4. 59
 5. 71
තව
0305
2020 අගෝස්තු මස, 21 වන සිකුරාදා
 1. N
 2. 42
 3. 53
 4. 62
 5. 65
තව
0304
2020 අගෝස්තු මස, 18 වන අඟහරුවාදා
 1. N
 2. 27
 3. 58
 4. 61
 5. 80
තව
0303
2020 අගෝස්තු මස, 16 වන ඉරිදා
 1. D
 2. 6
 3. 48
 4. 65
 5. 78
තව
0302
2020 අගෝස්තු මස, 14 වන සිකුරාදා
 1. L
 2. 10
 3. 33
 4. 55
 5. 58
තව
0301
2020 අගෝස්තු මස, 11 වන අඟහරුවාදා
 1. I
 2. 24
 3. 41
 4. 68
 5. 80
තව
0300
2020 අගෝස්තු මස, 09 වන ඉරිදා
 1. C
 2. 7
 3. 16
 4. 32
 5. 66
තව
0299
2020 අගෝස්තු මස, 04 වන අඟහරුවාදා
 1. M
 2. 06
 3. 15
 4. 21
 5. 68
තව
0298
2020 අගෝස්තු මස, 02 වන ඉරිදා
 1. I
 2. 13
 3. 33
 4. 35
 5. 65
තව
0297
2020 ජූලි මස, 31 වන සිකුරාදා
 1. O
 2. 3
 3. 30
 4. 41
 5. 76
තව
0296
2020 ජූලි මස, 28 වන අඟහරුවාදා
 1. Z
 2. 03
 3. 56
 4. 68
 5. 78
තව
0295
2020 ජූලි මස, 26 වන ඉරිදා
 1. V
 2. 21
 3. 45
 4. 53
 5. 76
තව