නවතම ප්‍රතිඵල: 3

වාරය: 3

දිනය: 2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 5,000,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 50,000.00
9
රු. 450,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
143
රු. 143,000.00
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
249
රු. 124,500.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
6404
රු. 640,400.00
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
3479
රු. 139,160.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
86532
රු. 1,730,640.00
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
12974
රු. 259,480.00
එකතුව
109791
4,487,180.00
 

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
43
රු. 43,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 500.00
393
රු. 196,500.00
3 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
3914
රු. 195,700.00
එකතුව
4350
435,200.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo