දරු දිරි සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0009
2020 ජූලි මස, 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. A
 2. 23
 3. 27
 4. 53
 5. 64
 1. 1
 2. 5
 3. 2
 4. 5
තව
0008
2020 මාර්තු මස, 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 11
 3. 45
 4. 52
 5. 63
 1. 3
 2. 3
 3. 7
 4. 4
තව
0007
2020 මාර්තු මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 2
 3. 16
 4. 29
 5. 53
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 5
තව
0006
2020 මාර්තු මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. B
 2. 2
 3. 6
 4. 10
 5. 67
 1. 2
 2. 8
 3. 7
 4. 0
තව
0005
2020 පෙබරවාරි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 12
 3. 16
 4. 49
 5. 63
 1. 9
 2. 6
 3. 0
 4. 9
තව
0004
2020 පෙබරවාරි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 04
 3. 18
 4. 38
 5. 45
 1. 5
 2. 6
 3. 3
 4. 7
තව
0003
2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 12
 3. 20
 4. 23
 5. 46
 1. 2
 2. 2
 3. 3
 4. 3
තව
0002
2020 පෙබරවාරි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 2
 3. 3
 4. 52
 5. 54
 1. 7
 2. 5
 3. 3
 4. 5
තව
0001
2020 ජනවාරි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 3
 3. 13
 4. 48
 5. 55
තව