දරු දිරි සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0004
2020 පෙබරවාරි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. G
 2. 04
 3. 18
 4. 38
 5. 45
 1. 5
 2. 6
 3. 3
 4. 7
තව
0003
2020 පෙබරවාරි මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 12
 3. 20
 4. 23
 5. 46
 1. 2
 2. 2
 3. 3
 4. 3
තව
0002
2020 පෙබරවාරි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. L
 2. 2
 3. 3
 4. 52
 5. 54
 1. 7
 2. 5
 3. 3
 4. 5
තව
0001
2020 ජනවාරි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. Y
 2. 3
 3. 13
 4. 48
 5. 55
තව
Best Web 2019 Logo