දරු දිරි සම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

Draw/DateResultsතව
0027
2021 පෙබරවාරි මස, 21 වන ඉරිදා
 1. Y
 2. 32
 3. 50
 4. 85
 5. 95
තව
0026
2020 නොවැම්බර් මස, 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 2
 3. 4
 4. 17
 5. 43
තව
0025
2020 ඔක්තෝබර් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 3
 3. 33
 4. 50
 5. 58
තව
0024
2020 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. I
 2. 17
 3. 20
 4. 37
 5. 50
තව
0023
2020 ඔක්තෝබර් මස, 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. S
 2. 11
 3. 14
 4. 55
 5. 59
තව
0022
2020 ඔක්තෝබර් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 07
 3. 19
 4. 26
 5. 32
තව
0021
2020 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. M
 2. 1
 3. 12
 4. 34
 5. 61
තව
0020
2020 සැප්තැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. H
 2. 9
 3. 16
 4. 30
 5. 46
 1. 8
 2. 3
 3. 0
 4. 0
තව
0019
2020 සැප්තැම්බර් මස, 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. P
 2. 2
 3. 4
 4. 15
 5. 55
 1. 4
 2. 6
 3. 3
 4. 6
තව
0018
2020 සැප්තැම්බර් මස, 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. D
 2. 04
 3. 24
 4. 35
 5. 56
 1. 1
 2. 8
 3. 9
 4. 3
තව
0017
2020 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 08
 3. 16
 4. 24
 5. 61
 1. 0
 2. 0
 3. 7
 4. 9
තව
0016
2020 අගෝස්තු මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. K
 2. 18
 3. 20
 4. 42
 5. 49
 1. 4
 2. 9
 3. 9
 4. 7
තව
0015
2020 අගෝස්තු මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. F
 2. 8
 3. 40
 4. 52
 5. 59
 1. 2
 2. 2
 3. 9
 4. 7
තව
0014
2020 අගෝස්තු මස, 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. E
 2. 10
 3. 43
 4. 58
 5. 59
 1. 2
 2. 7
 3. 9
 4. 7
තව
0013
2020 ජූලි මස, 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 1. U
 2. 4
 3. 12
 4. 33
 5. 63
 1. 0
 2. 9
 3. 7
 4. 6
තව