නවතම ප්‍රතිඵල: 981

වාරය: 981

දිනය: 2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ඔක්තෝබර් මස, 09 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,754,618.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
6
රු. 600,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
57
රු. 570,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
561
රු. 561,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
5601
රු. 280,050.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
53993
රු. 1,079,860.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
7
රු. 70,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
51
රු. 51,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
564
රු. 56,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
5581
රු. 279,050.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
24732
රු. 494,640.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
31
රු. 6,200.00
එකතුව
91184
4,048,200.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo