නවතම ප්‍රතිඵල: 973

වාරය: 973

දිනය: 2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 සැප්තැම්බර් මස, 11 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 12,574,041.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
6
රු. 600,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
55
රු. 550,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
562
රු. 562,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
5502
රු. 275,100.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
53054
රු. 1,061,080.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
6
රු. 60,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
56
රු. 56,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
543
රු. 54,300.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
5641
රු. 282,050.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
24391
රු. 487,820.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
228
රු. 45,600.00
එකතුව
90045
6,033,950.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo