නවතම ප්‍රතිඵල: 947

වාරය: 947

දිනය: 2019 ජූනි මස, 12 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජූනි මස, 12 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 33,045,776.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
1
රු. 2,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
5
රු. 500,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
51
රු. 510,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
502
රු. 502,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
4925
රු. 246,250.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
47628
රු. 952,560.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
4
රු. 40,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
48
රු. 48,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
507
රු. 50,700.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
5066
රු. 253,300.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
21776
රු. 435,520.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
94
රු. 18,800.00
එකතුව
80607
5,557,130.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo