නවතම ප්‍රතිඵල: 940

වාරය: 940

දිනය: 2019 මැයි මස, 15 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 මැයි මස, 15 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 31,146,283.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 2,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
5
රු. 500,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
45
රු. 450,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
442
රු. 442,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
4359
රු. 217,950.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
41938
රු. 838,760.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
6
රු. 60,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
51
රු. 51,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
475
රු. 47,500.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 50.00
4453
රු. 222,650.00
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19178
රු. 383,560.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
44
රු. 8,800.00
එකතුව
70996
3,222,220.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo