නවතම ප්‍රතිඵල: 1580

වාරය: 1580

දිනය: 2023 මැයි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 මැයි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 11,397,579.60
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
30
රු. 300,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
296
රු. 296,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2862
රු. 286,200.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
28569
රු. 571,380.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
3
රු. 30,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
29
රු. 29,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
278
රු. 55,600.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2933
රු. 293,300.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
23841
රු. 476,820.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
112
රු. 22,400.00
එකතුව
58955
2,560,700.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00