නවතම ප්‍රතිඵල: 1518

වාරය: 1518

දිනය: 2023 මාර්තු මස, 18 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 මාර්තු මස, 18 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,887,256.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
25
රු. 250,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
275
රු. 275,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2702
රු. 270,200.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
26775
රු. 535,500.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
3
රු. 30,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
26
රු. 26,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
273
රු. 54,600.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2624
රු. 262,400.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22307
රු. 446,140.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
214
රු. 42,800.00
එකතුව
55227
2,492,640.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00