නවතම ප්‍රතිඵල: 1517

වාරය: 1517

දිනය: 2023 මාර්තු මස, 17 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 මාර්තු මස, 17 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,822,950.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
29
රු. 290,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
285
රු. 285,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2815
රු. 281,500.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
27853
රු. 557,060.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
5
රු. 50,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
28
රු. 28,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
292
රු. 58,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2750
රු. 275,000.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
23218
රු. 464,360.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
111
රු. 22,200.00
එකතුව
57389
2,611,520.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00