නවතම ප්‍රතිඵල: 1465

වාරය: 1465

දිනය: 2023 ජනවාරි මස, 24 වන අඟහරුවාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජනවාරි මස, 24 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,624,701.60
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
29
රු. 290,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
254
රු. 254,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2658
රු. 265,800.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
26294
රු. 525,880.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
2
රු. 20,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
15
රු. 15,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
264
රු. 52,800.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2646
රු. 264,600.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
21882
රු. 437,640.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
95
රු. 19,000.00
එකතුව
54142
2,444,720.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00