නවතම ප්‍රතිඵල: 1464

වාරය: 1464

දිනය: 2023 ජනවාරි මස, 23 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජනවාරි මස, 23 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 13,554,125.60
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
27
රු. 270,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
259
රු. 259,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2623
රු. 262,300.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
25866
රු. 517,320.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
2
රු. 20,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
35
රු. 35,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
263
රු. 52,600.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2605
රු. 260,500.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
21624
රු. 432,480.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
26
රු. 5,200.00
එකතුව
53332
2,314,400.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00