නවතම ප්‍රතිඵල: 1410

වාරය: 1410

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 30 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 30 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 11,326,962.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
21
රු. 210,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
229
රු. 229,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2321
රු. 232,100.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22699
රු. 453,980.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
3
රු. 30,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
23
රු. 23,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
237
රු. 47,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2317
රු. 231,700.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
18930
රු. 378,600.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
43
රු. 8,600.00
එකතුව
46825
2,044,380.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00