නවතම ප්‍රතිඵල: 1404

වාරය: 1404

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 11,118,274.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
25
රු. 250,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
237
රු. 237,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2321
රු. 232,100.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22935
රු. 458,700.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
4
රු. 40,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
13
රු. 13,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
231
රු. 46,200.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2312
රු. 231,200.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19234
රු. 384,680.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
47
රු. 9,400.00
එකතුව
47362
3,102,280.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00