නවතම ප්‍රතිඵල: 1403

වාරය: 1403

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 23 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 23 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 11,057,732.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
21
රු. 210,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
231
රු. 231,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2277
රු. 227,700.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22860
රු. 457,200.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
4
රු. 40,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
22
රු. 22,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
202
රු. 40,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2349
රු. 234,900.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19054
රු. 381,080.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
90
රු. 18,000.00
එකතුව
47112
2,062,280.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00