නවතම ප්‍රතිඵල: 1384

වාරය: 1384

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,293,906.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
1
රු. 100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
20
රු. 200,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
220
රු. 220,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2140
රු. 214,000.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
20941
රු. 418,820.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
2
රු. 20,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
24
රු. 24,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
202
රු. 40,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2161
රු. 216,100.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
17422
රු. 348,440.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
88
රු. 17,600.00
එකතුව
43221
1,819,360.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00