නවතම ප්‍රතිඵල: 1341

වාරය: 1341

දිනය: 2022 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,897,364.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
22
රු. 220,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
203
රු. 203,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2034
රු. 203,400.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
20039
රු. 400,780.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
1
රු. 10,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
19
රු. 19,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
186
රු. 37,200.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1980
රු. 198,000.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
16796
රු. 335,920.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
36
රු. 7,200.00
එකතුව
41318
1,834,500.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00