නවතම ප්‍රතිඵල: 1273

වාරය: 1273

දිනය: 2022 ජූනි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 ජූනි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 11,988,596.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
1
රු. 100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
17
රු. 170,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
181
රු. 181,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1784
රු. 178,400.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
17695
රු. 353,900.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
4
රු. 40,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
15
රු. 15,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
166
රු. 33,200.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1775
රු. 177,500.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
14682
රු. 293,640.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
28
රු. 5,600.00
එකතුව
36349
2,548,240.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00