නවතම ප්‍රතිඵල: 1170

වාරය: 1170

දිනය: 2021 නොවැම්බර් මස, 24 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 නොවැම්බර් මස, 24 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,524,832.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
24
රු. 240,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
213
රු. 213,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2233
රු. 223,300.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
22278
රු. 445,560.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
2
රු. 20,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
19
රු. 19,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
246
රු. 49,200.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
2113
රු. 211,300.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
18599
රු. 371,980.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
43
රු. 8,600.00
එකතුව
45773
3,001,940.00
 

විශේෂ

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00