නවතම ප්‍රතිඵල: 1146

වාරය: 1146

දිනය: 2021 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 ඔක්තෝබර් මස, 13 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 17,120,973.30
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
1
රු. 100,000.00
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
18
රු. 180,000.00
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
176
රු. 176,000.00
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1911
රු. 191,100.00
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
19037
රු. 380,740.00
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 10,000.00
2
රු. 20,000.00
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
16
රු. 16,000.00
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
202
රු. 40,400.00
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු. 100.00
1980
රු. 198,000.00
11 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
15896
රු. 317,920.00
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 200.00
60
රු. 12,000.00
එකතුව
39299
1,632,160.00
 

විශේෂ

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00